تاپیک جامع آموزش گرامر زبان انگلیسی (سطح مقدماتی)

وضعیت
موضوع بسته شده است.

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
1️⃣کلمه income به درآمد کلی فرد اشاره دارد. ممکن است فردی صرفا یک شغل داشته باشد و تمام درآمد او از همین باشد در حالی که فردی ممکن است چندین منبع درآمدی داشته باشد.

2️⃣کلمه Salary به معنای حقوق ثابتی است که فرد در طی قرارداد ثابتی که با یک شرکت یا هر جای دیگری امضا کرده است به شکل هفتگی یا ماهیانه دریافت می کند. مقدار این حقوق به شکل سالیانه یکسان است.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
Simple past + past perfect
بیایید میخواییم این دو تا گرامر‌ رو‌در جمله به کار ببریم:

🍀She had gone to cinema 🎦 before she came home 🏠
قبل از اینکه بیاد خونه به سینما رفته بود

🍀The train 🚂 had left before I reached the station 🚉
قبل از اینکه برسم قطار رفته بود.

🍀When I arrived, they had had their dinner 🍽️
وقتی رسیدم اونا شام خورده بودند.

🍀She had done her homework 📄 so she was happy 😃
اون تکالیفش رو انجام داده بود بنابراین خوشحال بود.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
Am , is , are + always + verb (ing)
به معنی همش

⭐️She is always brushing her teeth
او همش دندون هاش رو‌مسواک میزنه.

⭐️he is always nagging
اون همش غر میزنه

⭐️my mother is always sleeping
مامانم همش میخوابه

⭐️they are always laughing
اون ها همش میخنده
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
🟡 Wh questions

🟢What : چی ، چه چیزی
💎What is your name ?
اسمت چیه ؟
💎What is your last name?
فامیلیت چیه ؟
💎What color is it ?
این چه رنگیه ؟
💎What do you do on Mondays ?
دوشنبه ها چیکار میکنی ؟
💎What does she like ?
او ( خانم ) چی دوست داره؟

🟠Who : چه کسی
✏️Who are you ?
تو کی هستی ؟
✏️Who is she ?
او ( خانم ) کیه ؟
✏️Who does she work with ?
او خانم با چه کسی کار میکنه؟

🟣How : چطور
📝How are you ?
حالت چطوره؟
📝How do you go to school 🏫?
تو چطوری میری به مدرسه؟

🟡Where : کجا
✒️Where is your mother 👩?
مادرت کجاست ؟
✒️Where does your father work ?
پدرت کجا کار میکنه ؟
✒️Where do they want to travel ?
اون ها کجا میخواهند سفر کنند؟

🔵When : چه موقع
🔍When is your birthday 🥳?
تولدت چه موقع است ؟
🔍When does she study 📖?
او چه موقع درس میخونه؟
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
I’m used to + verb + ing

⭐️I’m used to waking up early in the morning.
به صبح زود بیدار شدن عادت دارم.

⭐️I’m used to staying up late ⏰ at night.
به شب ها دیر وقت بیدار موندن عادت دارم.

⭐️ I’m used to drinking my coffee with milk.
عادت دارم قهوه رو با شیر بنوشم.

⭐️ I am used to reading at nights.
عادت دارم شب ها کتاب بخونم.

⭐️ I’m not used to driving in the morning.
عادت ندارم صبح رانندگی کنم.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
I was about to...

🟢داشتم...🔸مثال:

⭐️I was about to call you.📞

داشتم بهت زنگ میزدم.

⭐️I was about to go out.😀

داشتم میرفتم بیرون.

⭐️I was about to tell him off😀

داشتم دعواش میکردم.

⭐️I was about to say the same thing.🤭


داشتم همینو میگفتم.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
I'm going to.../ I'm gonna.../ I'mma...
🟢قصد دارم یکاری رو انجام بدم...

🔸مثال:
1️⃣I am going to buy a new car 🚗
من می‌خوام یه ماشین جدید بخرم.
2️⃣I am going to sleep early tonight.😴
من می‌خوام امشب زود بخوابم.
3️⃣I'm gonna speak English fluently.😎
من قصد دارم انگلیسی رو روون صحبت کنم.
4️⃣I'mma learn English grammar perfectly🥹
من می‌خوام گرامر انگلیسی رو کامل و عالی یاد بگیرم.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
Would you mind if I + simple past

⭐️Would you mind if we went out to eat something?
اشکالی نداره که بریم بیرون چیزی بخوریم؟
⭐️Would you mind if I opened the window ?
اشکالی نداره پنجره رو باز کنم؟
⭐️Would you mind if I took the day off tomorrow?
اشکالی نداره فردا رو مرخصی بگیرم؟
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
I was like...
🟢من اینجوری بودم که...

🔸مثال:
1️⃣I was like 'stop talking about me'.😐
من اینطوری بودم که صحبت راجع به منو متوقف کن.
2️⃣I was like 'what happened exactly'🤨
من اینطوری بودم که دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟
3️⃣I was like 'what the hell are you talking about?'😂
من اینطوری بودم که راجع به چه کوفتی داری صحبت می‌کنی؟
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
حالا بریم بهتون یه نکته دیگه یاد بدم اومدیمو جمله منفی بود میخواستیم‌موافقتمون رو اعلام کنیم میتونیم از
Either , neither
استفاده کنیم.

⭐️I’m not happy. ☹️
I’m not , either .
Neither am I .

⭐️I don’t like pizza .
I don’t either .
Neither do I.

⭐️I didn’t have breakfast.
I didn’t either.
Neither did I.

⭐️I haven’t tried it yet.
I haven’t either .
Nether have I.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
To ……. One must …..
برای ……باید ……

⭐️To learn , one must 👂 listen
برای یاد گرفتن، باید گوش داد

⭐️To grow , one must learn .
برای رشد کردن ، باید یاد گرفت

⭐️To change , one must act.
برای تغییر دادن ، بایداقدام کرد
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
😎Interested In on
😍Afraid Of from
❤️🔥Good In At
😅Sorry for to
😀Married with to
💯Full Of With
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
How could you...?

🟢چطور تونستی...؟

🔸مثال:
⭐️How could you forget to bring the passport?🤨
تو چطور تونستی فراموش کنی که پاسپورتو بیاری؟
⭐️How could he betray?😢
او (آقا) چطور تونست خیانت کنه؟
⭐️How could she believe?😳
او (خانم) چطور تونست باور کنه؟
⭐️How could they leave me?😔
اونا چطور تونستن منو تنها بذارن؟
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
Do + فعل امر

🟢حتما ... انجام بده🔸مثال:

⭐️Do go on.

حتماً ادامه بده

⭐️Do forgive me.

حتماً منو ببخش.

⭐️Do come!

حتماً بیا.

⭐️Do try.

حتماً تلاش کن.


⭐️Do ask.

حتماً بپرس.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
توی انگلیسی، برای «تنهایی»، دو تا واژه هست: alone و lonely

فرقشون چیه؟ alone، تنها بودن فیزیکیه و lonely، تجربه حسی تنهایی.
آدم ممکنه alone باشه، ولی احساس تنهایی نکنه (Lonely نباشه).

از اون طرف، آدم می‌تونه دور و برش پر از آدم باشه (alone نباشه)، ولی احساس تنهایی کنه (Lonely باشه.)
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
فرق بین 👈
Have you ever ???
Do you ever ?????


چند تا نکته مهم رو همیشه یادت باشه
Do you ever …..?
Have you ever …..?

چه فرقی بین این دو تا جمله هست :
1️⃣Do you ever play tennis 🎾?
2️⃣Have you ever played tennis 🎾?

1️⃣در مورد سوال اول وقتی میگی do you ever داره درباره روزگار فعلی و لایف استایل این روزهات سوال میپرسه که چیکاره ای .
⏺Do you ever workout 🏋️‍♂️?
⏺Do you ever go to the movies 🎥?

2️⃣اما وقتی با have you ever سوال پرسیده میشه داره درباره تجربیات گذشته شخص که آیا قبلا اون کار یا اون تجربه داشته سوال پرسیده میشه .
⏺Have you ever watched this movie 🍿?
⏺Have you ever read novels ?
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
✅ حرف اضافه at برای ساعتهای دقیق

✅حرف اضافه at برای وعده های غذایی: at breakfast/at lunch

✅حرف اضافه on برای روزهای هفته: on Thursday/ on Monday
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
's not somebody's place to...

🟢حق نداری/ در جایگاهی نیستی که فلان کارو انجام بدی!🔸مثال:

⭐️It's not your place to boss me around.

در جایگاهی نیستی که برای من رئیس بازی در بیاری.

⭐️It's not your place to tell me what to do.

حق نداری بهم بگی که چیکار کنم.

⭐️It's not your place to tell me how to dress.

در جایگاهی نیستی که بهم بگی
چجوری لباس بپوشم.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
⭐️Decision:
تصمیم
⭐️Decide :
تصمیم گرفتن
⭐️make a decision :
تصمیم گرفتن
⭐️make on the spot decision :
تصمیم آنی گرفتن
⭐️I made on the spot decision .
من تصمیم آنی گرفتم
⭐️make up your mind:
تصمیمت رو بگیر
⭐️I have no choice
راه دیگه ای ندارم.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
Should + have + past participle
Shouldn’t + have + past participle

😍I shouldn’t have done it.
نباید انجامش میدادم.
😎I shouldn’t have said it .
نباید میگفتم .
🥰I shouldn’t have asked you .
نباید ازت سوال میکردم.
😘I shouldn’t have left you .
نباید ترکت میکردم.
😊I Shouldn’t have yelled at you .
نباید سرت داد میزدم.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
فکر‌کنم تو‌ دکتر خوبی میشی👩‍⚕️ نهههه فکر کنم نقاش بیشتر بهت بیاد، نقاش👩‍🎨 خوبی میشی☺️

برای گفتنش از این ساختار استفاده کن👇🏻
😂You would make …

🔸مثال:
⭐️You would make a good pilot👨🏻‍✈️
تو‌ خلبان‌ خوبی‌ میشی.
⭐️You would make a good teacher👩‍🏫
تو معلم خوبی میشی.
⭐️She would make a good doctor👩‍⚕️
او دکتر خوبی میشه .
⭐️He would make a good firefighter👩‍🚒
او‌ آتشنشان خوبی میشه.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
تفاوت well , good
💗Well : یه قید است و فعل رو توصیف میکنه

⭐️Sara sings well. 👩‍🎤
سارا به خوبی آواز میخونه.
⭐️Max is playing the piano well . 🎹
مکی داره به خوبی پیانو میزنه.

💗Good : یک صفت هست و اسم رو توصیف میکنه
⭐️This song is very good 🎶
این آهنگ خیلی خوبه.
⭐️I have a good dog 🐶
یه سگ خوب دارم.

⭐یک سری افعال حسی مثل ؛
Taste , sound , smell , look , seem , appear

This soup 🍜 tastes good.
این سوپ مزه ی خوبی داره.
Your house looks good outside.
خونه ی شما از بیرون خوب به نظر میرسه.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
It's worth + verb-ing
🟢ارزششو داره که...

⬅️مثال:
➡️It's worth visiting this small town.🏘
این شهر کوچک ارزش بازدید رو داره.
➡️It's worth reading this book.📖
این کتاب ارزش خوندن رو داره.
➡️It's worth listening this song.🎵
این آهنگ ارزش گوش دادن رو داره.
➡️It's worth watching this movie.🎬
این فیلم ارزش نگاه کردنو داره.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
Past continuous:
گذشته استمراری

Was / were ➕ Verb ( ing )

⭐️What was she doing last night?
دیشب داشت چیکار می کرد؟
She was washing the dishes 🧼
او داشت ظرف میشست.

⭐️What were they doing at this time last year?
اون ها این موقع پارسال چیکار میکردن؟
They were studying math 🧮 at school 🏫
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
it depends on➕🔤

⭐️it depends on its quality .
بستگی‌به کیفیتش داره.
⭐️it depends on its price.
به قیمتش بستگی داره.
⭐️it depends on its outcome.
بستگی به نتیجه اش داره.
⭐️it depends on its income.
بستگی به درآمدش داره.
⭐️it depends on its salary .
به حقوقش‌بستگی داره.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
به این ساختار نگاه کن:
Have + something+ p.p
یعنی دادم برام انجامش بدن


وقتی شما بگید ⬅️
⭐️I cut my hair 💇‍♀️
من موهام رو کوتاه کردم.( خودم انجام دادم)

⭐I had my hair cut 💇
من موهام رو کوتاه کردم. ( یکی دیگه این کارو انجام داده)

⭐️I painted my room.
من اتاقم رو رنگ کردم. ( خودم)

⭐I had my room painted.
من اتاقم رو رنگ کردم. ( نقاش )

⭐️I washed my car.🚗
من ماشینم رو شستم.

⭐I had my car washed .
من ماشینم رو شستم .( یکی دیگه این کارو کرده)
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
couldn't even + verb

🔸مثال:
⭐️I couldn't even justify my mistake.😬
من حتی نتونستم اشتباهم رو توجیه کنم.
⭐️I couldn't even make up my mind.🫣
من حتی نتونستم تصمیم بگیرم‌.
⭐️I couldn't even tell him the truth.🤫
من حتی نتونستم راستشو بگم.
⭐️I couldn't even deny the truth.🫨
من حتی نتونستم حقیقت رو انکار کنم.
⭐️I couldn't even make an excuse.😲
من حتی نتونستم بهونه بیارم.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
یه قالب پرکاربردددددد
🙂Wish + (that) + past simple
🟢ای کاش...

🔸مثال:
⭐️I wish, I could hug my mother again😭
ای کاش میتونستم یبار دیگه مادرم رو بغل کنم.
⭐️I wish, I had a big house.🙃
ای کاش یه خونه ی بزرگ داشتم.
⭐️I wish, you lived close by.
ای کاش تو نزدیکم زندگی میکردی.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
⭐️I’ve never seen a person as cruel as you.😠
تا به حال آدمی به بی رحمی تو ندیدم.
⭐️I’ve never seen a person as stingy as you😣
تا حالا آدمی به خسیسی تو ندیدم
⭐️I’ve never seen a person as stupid as you😅
تا به حال آدمی به احمقی تو ندیدم
⭐️I’ve never seen a person as skillful as you😎
تا به حال آدمی ماهری تو ندیدم
⭐️I’ve never seen a person as generous as you😇
تا به حال آدمی به سخاوتمندی تو ندیدم
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
بریم سراغ تفاوت so و so that 😎
🔤So :
برای بیان نتیجه ، بنابراین
🔤So that :
برای بیان هدف استفاده میشه ، تا، برای اینکه
🔳i’m tired so I sleep 🛌
من خسته ام پس میخوابم
🟠Shift the sofa so that it faces the fireplace.
کاناپه را جا به جا کنید تا رو به شومینه باشد
⬜️I'll go to buy car so that I can take more luggage
من یه میرم یه ماشین جدید بخرم تا بتونم چمدان بیشتری بردارم.
🔳This airline has cheaper tickets so I will buy from them.
این ایرلاین بلیط های ارزون تری داره بنابراین من از اون ها میخرم.
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا