بررسي تجربي خواصمكانيكي نانوكامپوزيت هاي اپوكسي تقويت شده با نانولوله هاي كربني عامل دار

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نويسند‌گان:
[ مهدي همتي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي اميركبي
[ منوچهر صالحي ] - دانشيار، دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي اميركبير
[ علي مهاجري ] - استاديار


خلاصه مقاله:
خواص منحصر به فرد نانولولههاي كربني از جمله استحكام و مدول بسيار بالا، دانسيته كم و ... باعث استفاده از آنها به عنوان تقويت- كننده در زمينههاي پليمري جهت بهبود خواص فيزيكي، مكانيكي پليمر شده است. توزيع مناسب و پيوند فصل مشترك قوي بين نانولولهها و زمينه مهمترين پارامتر در بهبود خواص ميباشد. به منظور بررسي تأثيرات درصد وزني نانولولهها و نوع نانولولهها بر خواص كشش و خمش، نمونههايي با درصد وزنيهاي مختلف ازMWNT هاي عاملدار و بدون عامل با پايه پليمري رزين اپوكسي تهيه شدند. همچنين تأثير اضافه شدن نانولولهها ابتدا به رزين اپوكسي و يا سخت كننده نيز بررسي شد


كلمات كليدي:
نانولولههاي كربني چند ديواره، رزين اپوكسي،عاملدار كردن، خواص مكانيكي

ISME18_439_1901074.pdf
 
بالا