اصول طراحی سایت و طراحی پرتال برای موسسات آموزشی

طراحی سایت

عضو جدید
طراحی سایت موسسات آموزشی:
یکی از مهمترین طراحی ها، طراحی سایت و پرتال موسسات آموزشی می باشند که موسسات آموزشی دارای اولین و بیشترین نشریات وب می باشند اما از مشکلات عمده ی این موسسات، مشکلات ساختاری می باشد که اکثرا با آن مواجهند. ا كالج ها و دانشگاه ها بیش از حد معمول ساخت یافته اند یا به عبارتی قسمت بندی شده به بخشهای مختلف می باشند، بنابراین صفحاتی که به روی اینگونه وب سایت ها هستند می بایست تصاویر مجازی ساختار داخل آن موسسه به گونه ای باشد که وقتی بیننده به آن مراجعه می کند احساس قدم زدن در آن موسسه به آن القا شود.
صفحات آموزشی از یک نظر یکسان می باشند آن هم ترتیب عملیات داخل موسسات می باشد. ااما این موضوع در تضاد كامل با صفحات فروشندگان و تولید نندگان جز می باشد. در این سیستم ترم های مدارس همیشه مدت زمان ثابتی دارند. تاریخ شروع و پایان از قبل دقیقا مشخص شده اند و تقاضانامه و عملیات ورود به موسسه کاملا به صورت استاندارد می باشد. به دلیل آنکه گذراندن كل دوره تحصیلی اجباری است و پس باید تحت مجموعه ای از مراحل مشخص گذرانده شوند. یکی از مشکل ترین صفحات از نظر طراحی ،کارنامه ها می باشند و از آنجایی که دانش آموزان بر اساس و وضعیت قبولیشان طبقه بندی می شوند کارنامه ها مقدار پیشرفت محصل را مشخص می کنند.

 

Similar threads

بالا