ارزيابي تغييرات فضايي فرم شهري بر اساس تراكم ساختماني با هدف تبيين وقوع پديده پراكندهرويي در شهر يزد

Faeze Ardeshiry

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
کاربر ممتاز
ارزيابي تغييرات فضايي فرم شهري بر اساس تراكم ساختماني با هدف تبيين وقوع پديده پراكندهرويي در شهر يزد

نويسنده:مجتبي آراسته

خلاصه مقاله:

شهر يزد به لحاظ ويژگيهاي معماري و شهرسازي خاص خود، يكي از شناخته شده ترين شهرهاي تاريخي جهان به شمار ميرود. بافت قديمي اين شهر با توجه به پيشينه فرهنگي، و بر اساس ويژگيهاي خاص اقليمي خود، نمونهاي از ساختار و فرم شهري فشرده را ارائه نموده است. در حاليكه نحوه توسعه شهر در گذشته، متعامل با اقليم و شرايط محيط پيراموني بوده، امروزه الگوي توسعه شهر يزد به الگوي رشد پراكنده و نامتعادل، مبدل شده است و درنتيجه، گونه هاي متفاوتي از فرم شهري را در نواحي مختلف شهر ايجاد كرده است. هدف اين مقاله، تحقيق در مورد ارتباط متغير تراكم ساختماني(به عنوان عاملي تأثيرگذار در شكلگيري و شكل- دهي به فرم شهري) با متغيرهاي ديگري مثل فاصله تا مركز اصلي اقتصادي شهر، فاصله از مراكز ناحيهاي، قيمت زمين، تراكم جمعيتي، مساحت بلوك شهري و هزينه حمل و نقل است تا از اين طريق، روند پراكنده رويي و توسعه ناپايدار شهر را بهتر بتوان تحليل نمود. بر اين اساس، نواحي خاصي از نقاط مختلف شهر يزد انتخاب شده و اين متغيرها در اين نواحي مورد سنجش قرار گرفتهو در ادامه، از تكنيك تحليل رگرسيوني چندمتغيره به عنوان روش تحقيق اين پژوهش، استفاده شده است؛ نتايج ارزيابيهاي صورت گرفته نشان ميدهد كه تراكم ساختماني ارتباط مستقيم با تراكم ساختماني و ارتباط معكوس با دو متغير فاصله از مركز اقتصادي شهر و فاصله از مراكز ناحيهاي دارد؛ در حالي كه ارتباطي بين دسترسي به حمل و نقل عمومي و تراكم ساختماني وجود ندارد. در عين حال، قيمت زمين و مساحت بلوكهاي شهري نيز رابطهاي معكوس با تراكم ساختماني دارد كه نشان ميدهد تقاضاي زمين در مناطق حاشيهاي بيشتر بوده و ساكنان شهر يزد، برخلاف رويه توسعه فشرده در زمان گذشته، امروزه تمايل بيشتري به زندگي در خانههاي ويلايي دارند كه اين حاكي از رشد روزافزون پديده پراكندهرويي در شهر يزد است.

:gol:
 

پیوست ها

  • CSUD01_059_2640358.pdf
    588.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا