اثر پلیمر بر کاهش افت فشار در جریان های دو فازی در لوله های افقی

پیرجو

مدیر ارشد
مدیر کل سایت
مدیر ارشد
اثر پلیمر بر کاهش افت فشار در جریان های دو فازی در لوله های افقی

دانلود
 
  • Like
واکنش ها: tyty
بالا