اثرات آفتكشها در ايجاد ناقص الخلقگي

vahid mahdavi

مدیر بازنشسته
تحقيقات نشان داده است كه سموم پاراكوات ، گروه سموم ارگانو فسفره، ديلدرين، مانب و مانكوزب منجر به بيماري پاركينسون مي شنود. همچنين آشكار شده است افرادي كه در حوالي مناطقي زندگي مي كنند كه در معرض آفتكشها قرار دارند احتمال بروز بيماري پاركينسون بيشتر است.
در تحقيقات ديگري كه روي كشاورزان انجام شد مشخص گرديد كه كشاورزاني كه با قارچكشهاي مانب و مانكوزب در تماس هستند اعصاب محيطي آنها نسبت به ساير افراد كندتر عمل مي نمايد.
تحقيقات روي جمعيتهاي نمونه نشان داد افرادي كه در معرض علفكشها هستند 4 برابر و افرادي كه در معرض حشره كشها هستند 3 الي 4 برابر احتمال بروز بيماري پاركينسون بيشتر است.
در معرض بودن سموم مانند متيل برومايد، سولفوريل فلورايد ، و دي كلروپروپن (تلون) قدرت حس لامسه را كاهش داده و توانايي حافظه را كم مي كند.
تحقيقات ديگري روي حيوانات آزمايشگاهي نشان داد كه اعمال دز زير حد تشنج آور سم ليندن سه بار در هفته در طي 10 هفته باعث كشش و انقباظات عضلاني و حملات ماهيچه اي مي شود. سموم آندوسولفان و ديلدرين نيز داراي اثرات مشابهي هستند.
تحقيقات نشان داده است كودكاني كه در هنگام رشد مغز در معرض غلظت خيلي كم سموم قرار دارند صدمات ثابت و پايداري در اعمال و و ساختار مغز آنها اِيجاد مي شود. در برسيهاي بعمل آمده در مكزيك روي كودكاني كه در معرض سموم بودند نشان داد كه انواعي از تاخيرات و كاستي ها در نمو مغز اين كودكان در مقايسه با ساير همنوعان خود وجود دارد. همچنين ضعفهايي در نيروي فيزيكي ، تطابق طبيعي دست و چشم، و حافظه كوتاه مدت در اين كودكان قابل مشاهده بود.
جدول 4- اثرات گروههاي مختلف سموم در سيستم عصبي و رفتاري

تاثير در سيستم عصبي تاثير در سيستم رفتاري
ارگانو فسفره (مانند مالاتيون، كلروپيريفوس و ...)
اختلالات ادراكي، هوشياري و عاطفي
اختلالات در اعصاب حسي-حركني

كاربامات ( مانند كارباريل)
نقص حافظه - اختلالات بينايي
اختلالات در اعصاب حسي-حركني

ارگانو كلره (مانند كپون)
اختلال در ضمير آگاه و شخصيت فرد
ترمور

ضد عفوني كنندها (مانند متيل برومايد)
اختلال در حافظه كوتاه مدت
دايسستزياس همراه با درد و سوزش

قارچكش ( مانند زينب، مانب و مانكوزب)
بينظمي تنفس فيزيولژيك (احتمالا پاركينسون)
كاهش هدايت عصبي

پيرتروئيد
كاهش فعاليتهاي حركتي غير ارادي
بيحسي در اعصاب حسي جلدي و كاهش در عكس العمل هاي سريع

جونده كش
ذخيره حداقل اطلاعات در ضمير آگاه
كاهش توانايي انجام كار بطور مستقل
 

vahid mahdavi

مدیر بازنشسته
ارتباط بين آفت كش ها و بيماري هاي تنفسي

ارتباط بين آفت كش ها و بيماري هاي تنفسي

تحقيقات روي بيش از 2000 كشاورز ارتباط بين ايجاد آسم و آفتكشهاي گروه فسفره و كاربامات را نشان داده است.

حشره كشهاي كاپتافل، سولفور، پيرترين و پيرتروييد داراي اثرات متاكوليني ( همانند كولين استراز) روي ششها هستند
تحقيق ديگري در آلمان نشان داد 40 در صد از كشاورزاني كه از سموم آميترول، بنوميل، كاپتان، ، پاراتيون ، آزينفوس متيل ، دي كوات و سيمازين استفاده مي كنند دچار آسم مي باشند.
تحقيق روي 101 فرد نشان داد كه در تماس بودن با سموم در ميزان بروز بيماري گرانوله شدن سلولي وگنر نقش دارد. تحقيق ديگري در روي 54 كشاورز نشان داد كه برونشيت مزمن در 50 در صد از اين افراد شيوع دارد و و 66 درصد از آنها دچار كاهش فشار دمي و بازدمي هستند كه بعلت ضعيف بودن ماهيچه هاي سيستم تنفسي است
 

vahid mahdavi

مدیر بازنشسته
ارتباط بين آفت كش ها و بيماري هاي پوستي

ارتباط بين آفت كش ها و بيماري هاي پوستي

بيماريهاي پوستي دومين رتبه بيماريهاي معمول مربوط به مشاغل هستندو 15 الي 25 % از گزارشات مربوط به بيماريهاي ناشي از آفتكشها مربوط به پوست است.
از گروه ضدعفوني كننده ها متيل برومايد، ديكلروپروپن (تلون) و متيل سديم و از گروه علفكشها پاراكوات، ديكوات و پروپارژيت و از گروه قارچكشها سولفور، زيرام ،بنوميل و كاپتان محرك ورمهاي پوستي هستند.
از مجموعه قارچكشها كه به مواد آلرژي زا نيز معروف مي باشند. اتيلن دي تيوكاربامات، مانب، مانكوزب زينب و زيرام از جمله قارچكشهاي آلرژي زا بحساب مي آيند.
سه سم زينب - مانب و مانکوزب از جمله سمومي هستند که با وجود گزارشهاي متعدد از معايب و ناهنجاريهاي ناشي از آن- طي سالهاي اخير در ايران تکنيکال اين سم توليد ميشود
ذيلا ليست سمومي كه عامل بيماريهاي پوستي گزار ش شده اند ارائه شده است.
اسفات -دينوكلر- مالاتيون- پرمترين -بنوميل -دي متوات -مانكوزب -پيرتروم -كاپتان- اتوكسي -كوئين- مانب- سولفور- كارباريل- فلبپت -PCNB -تيرام- كلروپيريفوس -زينب -زيرام- ديازينون

کليه سموم مذکور از جمله سمومي است که توسط کشاورزان ايراني مورد استفاده قرار ميگيرد
 

vahid mahdavi

مدیر بازنشسته
اثرات آفتكشها در ايجاد ناقص الخلقگي

افزايش دو برابر در بروز بيماري لب شكري
· افزايش 3 الي 4 بابر نقص در اندامهاي حركتي براي كشاورزان و 2 برابر براي افرادي كه در منزل سمپاشي مي كنند
· افزايش 2 الي 3 برابر بروز اختلالات قلبي و عروقي
· افزايش را 7/2 الي 5/3 برابر آب آوردگي مغز و ايجاد شكاف در نخاع و اين ميزان براي
افرادي كه در فاصله كمتر از ¼ مايل زندگي مي كنند 50درصد بيشتر از ساير افراد است

· افزايش 2 تا 3 برابر بيماري ماندن بيضه ها در شكم بعلت رشد ناقص و شكاف پيش براه آلت تناسلي مردان

تحقيقات انجام شده در كالييفرنيا و مينسوتا نشان داد در كودكاني كه والدينشان كار كشاورزي دارند 60 درصد احتمال بروز ناقص الخاقگي بيشتر است و براي كودكاني كه در مزارع زندگي مي كنند 4/2 برابر ساير افراد است.
تحقيقات در آيوا كه آبها آلوده به علفكش آترازين است نشان داد كه احتمال بروز انواع ناقص الخلقگي 2 الي 3 برابر، اختلالات قلبي 3 برابر، اختلالات جنسي 3 الي 4 برابر و اختلالات اندامهاي حركتي 7 برابر بيشتر از ساير افراد است.
جدول 6- ليست آفتكشهاي مختل كننده سيستم غدد درون ريز بدن
ألاكلر الديكاب أترازين بنوميل كارباريل كلروپيريفوس سيانازين اندوسولفان ليندن مالاتيون انكوزب مانب متوميل متيل پاراتيون متيرام متولاكلر PCNB PCB پيرترين رزمترين سيمازين
 

vahid mahdavi

مدیر بازنشسته
ارتباط بين آفت كش ها و تاثير آنها بر سيستم توليد مثل انسان

ارتباط بين آفت كش ها و تاثير آنها بر سيستم توليد مثل انسان

آفتكشها داراي اثرات مخرب و سمي روي اندامهاي توليد مثلي، تداخل در اعمال هورمني، عقيمي مردان و زنان و دوره هاي قاعدگي نامنظم در زنان هستند.
تحقيقات نشان داده است كه سموم آفتكشها باعث سقط جنين، عدم رشد فكري، اثرات مخرب ساختماني در بدن هنگام تولد و نقصهايي در اعمال و بافتهاي بدن مي شوند.
در بررسي هاي بعمل آمده در آمريكا مشخص شده است كه سم كپون باعث كاهش حركت اسپرم و كوتاه شدن عمر آن مي شود.
در تحقيقي ديگر آشكار گرديده است كه سم كارباريل باعث ايجاد اشكال غير طبيعي در اسپرم مي شود.
همچنين مشخص گرديده است كه علفكش 24D براي دستگاههاي توليد مثلي بدن مسمومسيت زا است بطوري كه آزمايشات نشان داده است كه بين اين سم و كاهش تعداد اسپرم ، افزايش اسپرمهاي بدشكل ارتباط مستقيم وجود دارد.
بررسيهاي انجام شده روي 800 مرد نشان داد كه ميزان باروري مرداني كه در محيط كارشان با سموم مواجه هستند در مقايسه با ساير افراد كاهش معني داري دارد. تحقيقات مشابهي در هلند روي باغداران نشان داد كه اين افراد مدت زمان بيشتري براي بچه دار شدن شدن نياز دارند اين مدت در بهار و تابستان كه علفكشها بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند تقريبا دو برابر است. تعداد افراد عقيم در اين نحقيق 28 درصد بود در حالي كه در افراد شاهد اين مقدار تنها 8 درصد مشاهد شد.
همچنين تحقيقات ديگري در كانادا نشان داد كه ميزان باروري در اين افراد 50 تا 80 در صد نسبت به ساير افراد كمتر است.تحقيقات انجام شده در كاليفرنيا نشان داد 70 درصد از افرادي كه در منزل از سموم استفاده مي كنند عقيم هستند.
تحقيقات نشان داده است زناني كه در محيطي با آبهاي آلوده به سموم زندگي مي كنند د رمقايسه با ساير افراد تاخير قابل ملاحضه اي در رشد درون رحم دارند.
تحقيقات در آلمان روي معلميني كه در محيط كارشان چوبها را با ليندن ضدعفوني مي كنند نشانداد كه كودكاني با وزن كمتر و اندازه هاي كو چكتري بدنيا مي آورند.

در حال حاضر تاکيد جمهوري اسلامي ايران در امر صادرات معطوف به صادرات کالاهاي غيرنفتي است. کشور جمهوري اسلامي ايران به علت دارا بودن تنوع آب و هوا يي و زيست محيطي داراي انواع و اقسام محصولات کشاورزي و با ارزش است. از اقلام غير نفتي صادراتي ايران ميتوان به فرش، پسته، خشکبار، زعفران، خاويار و ساير محصولات کشاورزي اشاره نمود
CCPR مخفف عبارت Codex Committee on Pesticide Residues يا کميته باقيمانده سموم کدکس مي باشد. يکي از وظايف اين کميته تعيين حداکثر باقيمانده سموم MRL در مواد غذايي مي باشد. کليه کشورها در صورتي اجازه ورود محصولات کشاورزي را مي دهند که اين محصول داراي تائيديه معتبر از يکي از آزمايشگاه هاي مورد تائيد کدکس Good Laboratory Practice - GLP مبني بر ميزان باقيمانده سموم مورد تائيد کدکس باشد. اين مهم براي بسياري از کشورهاي پيشرفته و پيشرو مورد توجه قرار دارد
 
بالا