آیا در صورت احراز عسر و حرج میتوان به زن اجازه طلاق داد؟

sorma

عضو جدید
به صراحت ماده 1130 قانون مدنی: «چنانچه عسر و حرج زوجه احراز گردد دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق کند و در صورت میسور نبودن اجبار، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود
 
بالا