اثری از ایزابل آلنده است که به واقعیت خود پس از مرگ دخترش می پردازد. او شرح حال جذابی از حس های که به او دست میداد را شرح می دهد از تفکراتش درباره عشق، ازدواج،مادر بودن،خیانت و.. آلنده در کتابش ما را با قبیله ای ماورایی و خردمند آشنا می کند که تمامی زندگی او را تحت تاثیر خود قرار دادند. قسمتی از این کتاب پر رمز و راز را با هم می خونیم.
((معلوم می شود که در پایان روزهایمان، تنها آنچه را زندگی کرده ایم که می توانیم به یاد آوریم))
(( ترس، اجتناب ناپذیر است، این را باید بپذیرم، اما نمی توانم اجازه دهم که مرا از پای دربیاورد.))