سلام ماشینcrm دارم میلمیلک ها ورد دو با لانست گیر میکنه که میلمیلک چشمش خراب میشه ورد نشکسته طرف راست امده چه کارش کنم