منابع آزمون دکتری گروه علوم انسانی


دکتری زبان و ادبیات فارسی
2101 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری جغرافیا
2103 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2104 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2105 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2106 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2107 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2108 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری عربی
2110 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری علوم اقتصادی
2112 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2113 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری تربیت بدنی
2115 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2116 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2117 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2118 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2119 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری تاریخ
2121 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2122 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] (تاریخ ایران دوره اسلامی)
2123 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری علوم اجتماعی
2125 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2126 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2127 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری الهیات
2129 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2130 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2131 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2132 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2133 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2134 منابع دکتری فقه شافعی (موجود نیست)

دکتری فلسفه
2136 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2137 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2138 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری علوم تربیتی و روانشناسی
2141 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2142 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]2143 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2144 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2145 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2146 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2147 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2148 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2149 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2150 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری کتابداری
2153 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری حقوق
2154 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2155 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2156 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2157 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2158 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری علوم سیاسی
2160 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری مدیریت
2162 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2163 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2164 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2165 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2166 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2167 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2168 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2169 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2170 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2171 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری حسابداری
2173 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری علوم ارتباطات
2175 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری باستان شناسی
2176 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری محیط زیست
2177 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] (برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست)

دکتری مطالعات زنان
2178 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری معارف اسلامی
2180 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]منابع آزمون دکتری گروه علوم پایه


دکتری زمین شناسی
2201 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2202 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2203 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2204 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2205 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2206 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2208 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2209 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2210 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری شیمی
2211 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2212 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2213 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2214 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2215 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2216 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2218 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری هواشناسی
2219 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری زیست شناسی
2220 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2221 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2222 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2223 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2224 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2225 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2226 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2227 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2228 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2229 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2230 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2231 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]دکتری آمار و ریاضی
2232 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2233 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2234 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری علوم دریا
2235 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2236 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری فیزیک
2237 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2238 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2239 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری ژئوفیزیک
2240 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2241 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2242 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2243 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری نانوشیمی
2244 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری ریززیست فناوری
2245 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری بیوانفورماتیک
2246 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری علوم کامپیوتر
2247 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری علوم شناختی
2248 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]منابع آزمون دکتری گروه فنی و مهندسی


دکتری مهندسی برق
2301 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2302 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2304 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2305 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری مهندسی عمران
2307 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2308 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2309 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2310 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2311 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2312 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2313 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2314 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2315 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2316 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری مهندسی نقشه برداری
2317 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2318 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2319 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2320 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری مهندسی مکانیک
2321 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2322 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2323 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2324 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری مهندسی دریا
2330 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری مهندسی هوا فضا
2331 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2332 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2333 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2334 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری مهندسی معدن
2335 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2336 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2337 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

2338 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری مهندسی پلیمر
2339 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2341 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]دکتری مهندسی محیط زیست
2343 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2344 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2345 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2346 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری مهندسی پزشکی
2347 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2348 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2349 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری مهندسی صنایع
2350 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری مهندسی نفت
2351 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2352 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
2354 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2355 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2356 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2357 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2358 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری مهندسی مواد و متالورژی
2359 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری مهندسی شیمی
2360 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2362 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری مهندسی فناوری نانو
2363 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2364 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری مهندسی هسته ای
2365 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2366 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2367 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2369 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری مهندسی نساجی
2370 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2371 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری مهندسی سیستم های انرژی
2372 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]منابع آزمون دکتری گروه کشاورزی و منابع طبیعی


دکتری علوم و مهندسی محیط زیست
2401 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری مکانیک کشاورزی
2404 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2405 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری علوم و مهندسی باغبانی
2406 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی
2412 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری اقتصاد کشاورزی
2416 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
2417 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2418 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2419 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری علوم خاک
2420 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2421 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری علوم دامی
2424 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری علوم و مهندسی آب
2427 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2428 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2429 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2430 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]دکتری آگروتکنولوژی (زراعت) و اصلاح نباتات
2431 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2432 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2433 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2434 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2435 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2436 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری توسعه و ترویج کشاورزی
2437 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2438 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری حشره شناسی کشاورزی
2439 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری بیماری شناسی گیاهی
2440 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری علوم و مهندسی جنگل
2441 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2442 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2443 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری علوم و مهندسی شیلات
2444 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2445 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2447 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

دکتری علوم مرتع، بیابان و آبخیزداری
2448 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2449 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2450 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]منابع آزمون دکتری گروه هنر


2501 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2502 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2503 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2504 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]2505 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2506 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2507 منابع دکتری تئاتر (موجود نیست)منابع آزمون دکتری گروه دامپزشکی


2701 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2702 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2703 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2704 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2705 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2706 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2707 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2708 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2709 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2710 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2711 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2712 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2713 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]2714 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2715 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2716 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2717 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2718 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

2719 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2720 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2721 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2722 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2723 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2724 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2725 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2726 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]منابع آزمون دکتری گروه زبان


2801 منابع دکتری آموزش زبان فرانسه (موجود نیست)
2802 منابع دکتری ادبیات فرانسه (موجود نیست)
2803 منابع دکتری آموزش زبان روسی (موجود نیست)
2804 منابع دکتری آموزش زبان آلمانی (موجود نیست)
2805 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]2806 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2807 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2808 [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
2809 منابع دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی (موجود نیست)