کتابی در بردارنده ی گلچینی از مصاحبه ها و سایر نوشته های میشل فوکو که به تعریف تحول انگیز خود از مفهوم قدرت و هم چنین تحلیل های نقادانه اش از نهادهای که زندگی اجتماعی را سازماندهی می کند تمامی این سازمان ها و اهدافشون را برای مخاطب بازگو می کند.