اثری از هانریش بل که زندگی سرباز بدبین و دل مرده پس از پایان جنگ جهانی را روایت می کند. هانس پس از جنگ با اسمی مستعار به شهر کلن می رود تا وصیت نامه ی همرزمش را به نامزش بدهد. در واقع هانس به دلیل فرار از جنگ و سرپیچی از دستورات به اعدام محکوم می شود اما منشی اعام در آخرین لحظات لباس اورا می پوشد و در عوض هانس اعدام می گردد. هانریش بل در این اثر خود انسانیت را در دنیای بی اخلاقی جنگ نمایان میکند.