کتابی که به هویت شخصی و اجتماعی می پردازد. داستان هول کوتوله ی دربار ایتالیا بنام پیکولین اتفاق می افتد. نویسنده در این کتاب شخصیتی شرور و شهوت ران را معرفی می کند که مسئول فتنه ها و درگیری های مختلف در شهر های ایتالیا است نویسنده با پرداختن به فیزیک بدنی شخصیت اصلی داستان که کوتوله ست در پی فهماندن این موضوع است که فرد مذکور از نظر عاطفی کوتوله است و رشدی نداشته است. هنگام مطالعه کتاب شخصیت های سیاسی هر کشور در نظر مخاطب پدیدار می شود که وجه شباهت بسیاری با کوتوله دارند.