سلام دوستان
کسی مقاله فارسی راجع به اموزش و روشهای تصمیم گیری " دلفی فازی "داره؟( یا شاخص های دلفی فازی)
کلیات میخوام
نه مثالهای انجام شده( یا پروژه های انجام شده)