در مدار کنترل دور موتور AC سه فاز با استفاده از ترایاک و دیاک
جهت تغییر دور از یک پتانسیومتر سه طبقه استفاده شده، که فعلاٌ نایاب است.
از مهندسین کسی مدار جایگزینی می شناسند، که بتوان گیت ترایاک ها را با یک پتانسیومتر تحریک کرد.؟؟