ممنون میشم هم من هم دیگر دوستان بتونیم از تجربه دوستان استفاده کنیم ـ
شمش ریزی با کوره های زمینی و بوته