اگر امکان دارد خصوصیات پلاستیک فولاد st37 و st52 را برای وارد کردن در نرم افزار اباکوس بگویید چیست؟

برای فولاد با تنش تسلیم 550 و 220 مگاپاسکال با مدول یانگ 210 گیگاپاسکال.

ممنونم