یکی از روش های مقاوم سازی فونداسیون استفاده از کابل های پیش تنیده است این کابل زمانی که افزایش عمق شالوده ممکن نباشد با عبور از حفره های تعبیه شده از سرتاسر طول شالوده ظرفیت خمشی منفی و مثبت مقطع را افزایش داد. این نیروهای پیش تندیگی در راستای افقی و عمودی به شالوده وارد می شوند. که نیروهای افقی باعث افزایش ظرفیت برشی و خمشی و نیروهای عمودی باعث افزایش ظرفیت برشی می شوند. که پیش تنیدگی افقی توسط کابلها و مفتول ها صورت می گیرد و پیش تنیدگی قائم با FRPصورت می گیرد.