کمانش در محل درزها و وصله ها از جمله خرابی ستون های فولادی می باشد که این امر دلایلی همچون ضعف در جوش ها،عدوم فشردگی مقطع،سطح مقطع کم ستون و.... می توان نام برد برای تقویت ستون فولادی از روش های زیر استفاده می کنند 1- اضافه کردن ورق پوششی به بال ستون : در این روش با افزایش ضخامت بال از کمانش موضعی جلوگری می کنند. 2-تبدیل مقطع به شکل جعبه و اضافه کردن ورق موازی با جان ستون این روش ممان اینرسی در امتداد جان را افزایش می دهد. 3-استفاده از ژاکت بتنی که باعث افزایش سختی برشی و مقاومت خمشی ستون می شود. 4-ستون فولادی پر شده با بتن که این روش فقط در مقاطع فولادی بسته انجام می گیرد.