در نامه مدیر کل اداره هماهنگی و تلفیق حسابها وروشهای حسابداری
نحوه ثبت و گزارش اعتبارتملک داراییهای سرمایه ای باماهیت هزینه در بخش عمومی تشریح شد.