ديگ هاي بخار با توجه به ظرفيتشان و كاربرد هاي صنعتي و تجاري عبارتند از:1- ديگهاي بخار لوله اي 2- ديگهاي بخار پوسته اي 3-ديگهاي بخار قطاعي
منظور از ظرفيت در طبقه بندي ديگهاي بخار اين است كه به عنوان مثال ديگهـاي بخـار قطـاعي بـاظرفيتهاي پايين آب گرم براي مصارف خانگي توليد مي كنند و ديگهاي بخار پوسته اي با ظرفيتهايمتوسط در كارگاهها و كارخانجاتي كه مصرف بخار در آنها كم مي باشد مورد استفاده قرار مي گيرند. دیگ های بخار پوسته ای به این صورت عمل کنند که آب در داخل پوسته استوانهاي جريـان دارد، كـوره و همچنـين لولـه هـاي حامـلگازهاي حاصل از احتراق (tube Smoke)كه از ميان آب مي گذرند در داخل پوسته واقع شده انـد.قطر لوله هاي حامل گاز بر روي راندمان و اندازه فيزيكي ديگ بخار تأثير گـذار اسـت. بنـابراين دراكثر مواقع ترجيح داده مي شود كه از تعداد زيادي لوله با قطر كم استفاده شود تا راندمان ديگ بخاربالا بماند.اين نوع ديگ بخار در دو دسته افقي و عمودي قرار مي گيرد. ديگهاي بخار پوسته افقي معمـولاً بـهصورت يك واحد كامل ساخته مي شوند و تمامي تجهيزات لازم از جمله پمـپخوراك، شيرهاي مختلف اتصالات، سيستم الكتريكي و ... را به همراه دارند.نوع عمودي ديگهاي بخار پوسته اي نيز وجود دارد كه در مقايسه با ديگهاي بخـار افقـي از ظرفيـتكمتري برخوردار بوده و جاي كمتري نيز نياز دارند.