برای اینکه یک اختراع را به ثبت رساند بایستی اظهارنامه ثبت اختراع را به مرجع ثبت تسلیم نمود. این اظهارنامه باید در سه نسخه تنظیم شود و همچنین باید به زبان فارسی بوده و بدون قلم خوردگی و لاک گرفتگی باشد و بعد از درج تاریخ بایستی همه صفحات به وسیله متقاضی امضا شود. قابل ذکر است که مالک اظهارنامه کسی است که اختراع به اسم او ثبت می گردد. برای مطالعه بیشتر در زمینه ثبت اختراع می توانید از وب سایت ثبت برند فکر برتر دیدن کنید. اظهارنامه ثبت اختراع دارای نکاتی است که به شرح زیر می باشد :
اسم، شماره ملی، نشانی و کد پستی نماینده قانونی متقاضی ؛ اگر وجود داشته باشد
اسم، شماره ملی، نشانی، کد پستی، تابعیت وسمت متقاضی
تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه اختراع در خارج
عنوان اختراع
اسم، نشانی و شغل مخترع، در صورتی که متقاضی شخص مخترع نباشد
تعداد صفحات توصیف، ادعاها، خلاصه توصیف اختراع و نقشه ها
تعیین طبقه اختراع بر اساس طبقه بندی بین المللی اختراعات
اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلی در صورت تکمیلی بودن اختراع