با سلام..کسی میدوه انجمن که بچه برای ارشد مواد بخان امتحان بدن کجان؟