ایا کسی در گروه هست بتونه این نمودار کاروتاژ چاه عمیق را تفسیر کنه[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]