همان‌طور که می‌دانید، المان‌های با طول کوتاه در [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]، دارای سختی زیاد بوده و از طرفی عناصری که دارای سختی بیشتری هستند، سهم بیشتری در دریافت و جذب نیروها و تنش‌های حاصل از [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] خواهند داشت. زلزله به شکل امواج فرکانسی، بر [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] واردشده و متقابلاً طبق قانون نیوتون، عکس‌العمل سازه از مرکز سختی خواهد بود. دیافراگم صلب سازه، نیروهای جانبی را دریافت کرده و به سیستم مقاوم جانبی انتقال می‌دهد. این انتقال نیرو، ارتباط مستقیم با سختی اعضای [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] داشته و هرکدام به نسبت لیاقت و سختی خود، سهمی خواهند داشت که دراین‌بین، اعضای کوتاه با سختی زیاد، متحمل بیشترین تنش‌ها و لنگرها خواهند بود. اغلب پدیده ستون کوتاه در [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] متداول در نیم‌طبقه‌ها رخ می‌دهد که در نرم‌افزار [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] با رفرنس پلان ایجاد می‌شوند.
اما نکته مهم آن است که در نمای ساختمان‌های دارای بازشو فراوان، مخصوصاً آن‌هایی که کاربری مانند مدرسه، مسجد، بیمارستان و دارند. این پدیده در تراز دست‌انداز بازشوها رخ می‌دهد؛ که در [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] OKB نامیده می‌شوند.

پدیده ستون کوتاه که در اثر اشتباهی ساده در [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] و یا در اثر توهم مقاوم کردن سازه با سختی بیشتر سازه به وجود می‌آید، سازه‌های با سختی بیشتر را تهدید می‌کند به‌طوری‌که هر چه سازه سخت‌تر باشد نیروی تخریبی آن بیشتر می‌باشد. در ذهن بسیاری از [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] در [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] به‌اشتباه این نکته جاافتاده است که [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]سخت‌تر یعنی سازه مقاوم‌تر که این مسئله را اکثر مهندسان زلزله در بحث [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] و متخصصان سیستم‌های لرزه‌ای سازه به آن تسلط دارند یعنی به هر [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] سخت‌تری لزوماً مقاوم‌تر نمی‌گویند.
وجود پدیده‌ی ستون كوتاه يكي از عوامل مؤثر [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] در زلزله‌های گذشته می‌باشند. اين پدیده‌ی مخرّب به دليل اخـتلاف طول ستون در يك طبقه مشخص رخ می‌دهد كه عمدتاً به دليل قرار گرفتن [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] روي سطح شیب‌دار يا محدود شدن ستون و ديـوار بـا عناصـر [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] نظير ديوارهاي آجري و بازشوها و يا وجود اختلاف تراز طبقه در سازه‌های با اختلاف تراز طبقه می‌باشد. ملاحظات [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] از قبيـل قرارگیری پيلوت و يا واحدهاي تجاري در همكف و يا جلوگيري از تجمع ورودی‌های مختلف در مجتمع‌های آپارتماني، سازه‌های با اخـتلاف تراز طبقه را پديد می‌آورد كه در آن‌ها کف‌های طبقات با اختلاف ترازي نسبت به هم در دو يا چند تراز ارتفاعي مختلف ايجـاد می‌شوند. در [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]های با اختلاف تراز طبقه عمده‌ی مشكلات ناشي از عدم پيوستگي ديافراگم كف می‌باشد كه باعث تغييرات چشم‌گیری در پريود و سختي و پخش [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] و بارگذاري لرزه‌ای [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] می‌گردد. در سازه‌های با اختلاف تراز طبقه‌ی کف‌های طبقات با اختلاف ترازي نسبت به هم در دو يا چند تـراز ارتفاعی مختلف ايجاد می‌شوند. طول مـؤثر ستون‌های واقـع در فصل مشترك اين [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]ها به اندازه‌های کوچک‌تری تقسيم می‌شود كه هر يك از آن‌ها به‌صورت يك سـتون کوتاه عمل می‌کنند. در سازه‌ها مـشكلات عمده‌ی ناشی از عدم پيوستگي ديافراگم كف می‌باشد. دیافراگم‌ها نقش مهمي در انتقال نيروهاي جانبي بين اعـضاي مقاوم در برابر [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] دارند؛ به‌طوری‌که هرگونه نـامنظمي یا انقطاع در ديافراگم كـف، باعـث تمركـز تـنش در محل اتصال آن‌ها با اجزاي قائم می‌گردد. مهم‌ترین نقش آن‌ها انتقال نيروهاي اينرسي ناشي از زلزله به ستون‌هاست که با توجه به اختلاف سختي ستون‌ها، قسمت زيادي از این نیروها به ستون‌های كوتاه طبقه می‌رسد كـه در صورت عدم [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] مناسب، هنگام زلزلـه دچـار آسـيب جدی می‌گردند. نکته‌ی حـائز اهميـت در این سازه‌ها وجـود اخـتلاف ارتفـاع بـين دو جـزء سـازه با اختلاف تراز طبقه می‌باشد كه باعث تغييرات چشمگیری در پريود، سختي و پخش [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] و بارگذاري لـرزه اي سازه می‌گردد. بر اساس مطالعات و تحقيقـات انجام‌شده در خــصوص نيروهــاي وارد بــر فــصل مشترک [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]ه‌های دوبلكسي، مشخص‌شده است كه نيروي برشی در ستوني (ستون كوتاه) كه دو سازه‌ی بـا اخـتلاف تراز طبقه را به هم متصل می‌کند، نسبت بـه بـرش در ستون مشابه در[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]ی معمولي بين 1/5 تـا 2/5 برابـر افـزايش می‌یابد.

اما راه‌حل…….

۱: خاموت گذاری ویژه در ستون‌هایی که در محیط بازشوهای مذکور هستند.


۲: ایجاد مهاربند (بادبند فولادی) در جبهه مقابل محور بحرانی با دتایل ویژه، به شکلی که تقارن در [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] حفظ شود. حتی اگر سازه بتنی باشد!


۳: استفاده از جداگرها و هر سیستمی که نیروهای مخرب را مستهلک نماید ([مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ])


این پدیده و نحوه مقابله با آن در صورت وجود در تحلیل و [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] سازه در ایران هنوز در پاره‌ای از ابهام وجود دارد به‌طوری‌که در آیین‌نامه زلزله ۲۸۰۰ کمتر در مورد آن بحث شده و ترجیح داده‌شده که کلاً از وجود آن در [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] جلوگیری شود.