مهندس [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]کنترل های زیر را در چهار چوب مقررات ملی ساختمان و تعهدات اخذ شده از زمان صدور پروانه انجام خواهد داد
الف- بازدید از محل اجرای عملیات ساختمانی و کسب اطلاعات ضروری و صدور دستورهای لازم
ب- بررسی نقشه های [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]ای و انطباق آنها با یکدیگر و محل
ج- کنترل صلاحیت فنی عوامل اجرایی ساختمان و داشتن مجوز و کارت مهارت [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]ای از اداره کار و امور اجتماعی
د- کنترل ابعاد و اندازه ها

منبع مهندسین مشاور [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

مهندس [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]کنترل های زیر را در چهار چوب مقرراتملی ساختمان و تعهداتاخذ شده از زمان صدور
پروانه انجامخواهد داد
الف- بازدید از محل اجرای عملیات
ساختمانی و کسب اطلاعات ضروری و صدور دستورهای لازم
ب- بررسی نقشه های [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]ای و انطباق آنها با یکدیگر و محل
ج- کنترل صلاحیت
فنی عوامل اجرایی ساختمان و داشتنمجوز و کارت مهارت [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]ای از اداره کار و امور اجتماعید- کنترل ابعاد و اندازه ها


منبع مهندسین مشاور [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

نظارت [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] ای
در پروژه‌ها بازدید از تمام مراحل ساخت، بررسی فعالیت‌های انجام‌شده در هر مرحله و چک کردن فعالیت‌های انجام‌شده با نقشه‌های ارائه‌شده از وظایف مهندسین [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] می‌باشد. انجام این فعالیت‌ها توسط مهندسین ناظر را [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] گویند. همواره برای انجام هرچه بهتر کارها بخش نظارت واردد عمل می‌شود
ناظرکسی است که از طرف کارفرما یا دستگاه نظارت ([مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]) برای نظارت مستقیم در اجرای عملیات کارگاه تعیین و کتباً به پیمانکار معرفی می شود

نظارت [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]ای
در پروژه‌ها بازدید از تمام مراحل ساخت، بررسی فعالیت‌های انجام‌شده در هر مرحله و چک کردن فعالیت‌های انجام‌شده با [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]ارائه‌شده از وظایف مهندسین ناظر می‌باشد. انجام این فعالیت‌ها توسط مهندسین [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]را نظارت گویند. همواره برای انجام هرچه بهتر کارها بخش نظارت وارد عمل می‌شود
ناظرکسی است که از طرف کارفرما یا دستگاه نظارت ([مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]) برای نظارت مستقیم در اجرای عملیات کارگاه تعیین و کتباً به پیمانکار معرفی می شود
نظارت می تواند در مراحل مختلف طراحی و ساخت سازه ازجمله [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] ، [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]، انجام شود


منبع مهندسین مشاور آرشکو: [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]