آتش سوزی جنگل ها یکی از عمده ترین خطرات در کشور های مدیترانه می باشد که کنترل کامل آن غیر ممکن می باشد اما با استفاده از نقشه های نواحی پر خطر و استفاده از مدل ریسک می توان آن را به حداقل رساند.


خطر آتش سوزی شامل دو بخش می باشد:

  • خطر اشتعال
  • خطر پراکندگی

منظور ازخطر اشتعال: هم مواد دارای ضریب اشتعالی که نسبت به مواد دیگر مختلف می باشد منظوراز خطر پراکندگی ؛ میزان پوشش آتش سوزی در منطقه می باشد.


راه های کاهش خطر آتش سوزی:
بازرسی اولیه با استفاده از اطلاعات ماهوارهای از آتش سوزی جنگلها اساس و پایه کاهش خطر آتش سوزی می باشد.

GIS می تواند به طور موثر ومبرم استفاده شود در کاهش خطر آتش سوزی جنگل ها. از GIS در تهیه نقشه نواحی پر خطر وتهیه مدل ریسک پراکندگی آتش سوزی استفاده می شود.


پارمترهای موثر در خطر آتش سوزی جنگل ها:
  • توپوگرافی
  • پوشش گیاهی
  • کاربری زمین
  • و…مقدمه
این مطالعه برای بهره بردن از توانایی سنجش از دور و GIS وپیشنهاده روش های مناسب برای نقشه برداری از جنگلها در معرض خطر آتش سوزی می باشد.

چنین نقشه هایی به ماموران اداره جنگل بانی کمک خواهد کرد که از احتمال خطر آتش سوزی در جنگل جلوگیری کنند ویا درزمان آتش سوزی عمل شایسته و مناسب انجام دهند

_ برسی منطقه مورد مطالعه شامل موارد زیر می باشد

دراین ناحیه که ۴.۰۷۹ هکتاربوده ۱.۶۷۴ هکتار از منطقه غیر حاصل خیز و۳.۳۷۵ هکتار حاصل خیز بوده ودرشکل زیر آمداست.
[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

– نوع پوشش گیاهی
۲۳درصد از کل ناحیه درجنگل غالبا از در ختان سوزنی برگ وبوته ها وبیشه ها را شامل شده است این نوع از گیاهان مستعد به آتش سوزی هستند.

– آب و هوا
نوع آب وهوا گیاهان رستنی دریک ناحیه را مشخص می کند واز اینرو آب وهوانقش برجسته ومهمی در به وجود آوردن نواحی مستعد به آتس سوزی دارد.

– توپوگرافی منطقه
توپوگرافی یکی از فاکتورهای مهم جغرافیایی طبیعی است که با رفتار باد مرتبط است از اینرو بر استعداد نواحی نسبت به

– آتش سوزی تاثیر گذار است.
آتش شیب های سر بالایی را سریع تر وسرازیری را کندتر می پیماید

– فاصله از جادها
جنگل های نزدیک به جادها مستعد آتش سوزی هستند.

– فاصله از محل سکونت
جنگل های که نزدیک محل سکونت واقع شده اند مستعد آتش سوزی می باشند.


وسایل وروش های مورد استفاده:
– اطلاعات
عکس های LANDSAT درسال ۱۹۹۲ قبل از آتش سوزی وعکس های آن در ۱۹۹۸پس از آتش سوزی می باشد.
اطلاعات جمع آوری شده شامل
نقشه نوع جنگل
نقشه گیاهان رستنی
ارتفاع
شیب ها
اطلاعات آب و هوایی

– روش ها
روشی که مورد استفاده قرار گرفته استفاده از نقشه استاندارد در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰و DEM تولید شده برای مطا لعه منطقهمی باشد به شکل زیر توجه کنید.

[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]


در این روش خطاهای اتنمسفری و خطا های رادیومتریکی از تصاویر ماهواره ای حذف شده است واز اگوریتم طبقه بندی نظارت شده ماکزیمم شباهت استفاده شده است.

هدف از استفاده از تصاویر ماهواره ها مقایسه آنها قبل وبعد از آتش سوزی می باشد که دانشمندان قادر به ارزیابی و خسا رات وارده باشند.