سلام.
کسی میدونه که برای قبول شدن در رشته مواد مرکب مالک اشتر چه رتبه ایی مورد نیاز است(روزانه و شبانه)؟