سلول­های بنیادی جنینی به طور مداوم تقسیم شده و به­واسطه­ی بیان فاکتورهای رونویسی اختصاصی در هر دوره­ی زمانی خاص به اندام­های خاصی تمایز پیدا می­کنند. از طرف دیگر، سلول­های بنیادی بالغ تمایز یافته در وضعیت خاموش و غیرفعال باقی مانده و با دریافت پیام­هایی از محیط (ماتریکس خارج سلولی یا نیچ) شروع به تقسیمات سلولی می­کنند مانند آنچه در مورد بهبود زخم­های ناشی از آسیب­های بافتی یا التهاب روی می­دهد. به طور مشابه، اعتقاد بر این است که سلول­های بنیادی سرطانی (CSCها) که بخش کوچکی از توده­ی توموری را تشکیل می­دهند، نیز در وضعیتی خاموش به سر می­برند. این سلول­ها با دریافت سیگنال­ها محیطی مانند افزایش بیان فاکتورهای رشد، سایتوکاین­ها و کموکاین­ها، از توانایی شروع و گسترش رشد بی­رویه برخوردار هستند. CSCهای موردنظر ماکرهای زیستی را بیان می­کنند که به شناسایی و جداسازی آن­ها کمک می­کنند. در این مقاله­ی مروری، تمرکز اصلی بر مارکرهای کاندید و شناخته شده­ی سلول­های بنیادی سرطانی که در انواع تومورهای جامد شناسایی شده­اند و نیز آینده­ی پرامید مقابله و مدیریت بیماری و درمان هدفمند آن­ها با استفاده از مارکرهای شناخته شده می­­باشد. در این مقاله مروری، جزئیاتی در مورد بیان افتراقی miRNAها و درمان­های متکی بر miRNAها و محصولات طبیعی که می­توانند در از بین بردن سلول­های بنیادی سرطانی موثر باشند، عنوان گردیده است.