کسی می دونه اگر توی کارنامه جاهای دیگه ای قبول شده باشیم می شه عوض کرد یا نه؟