برای دکترای مهندسی صنایع گرایش سیستم های انرژی برای چه کشورهایی می تونیم اقدام کنیم بورس بگیریم با توجه به تحریم برای دانشجویان رشته های انرژی