اصول و مبانی الکترونیک دیجیتال


[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] 

این کتاب ترجمه نگارش پنجم کتاب : «Digital Electronics; Principles & application » می‌باشد.
این کتاب برای کلیه دانشجویان، دانش‌آموزان و علاقه‌مندان به الکترونیک می‌تواند مفید باشد و پیشنیاز مطالعه آن آشنایی با ریاضیات عمومی و مدارهای DC ساده است.
عناوین این کتاب با دقت و توجه به هدفهای کاربردی و فرمولی انتخاب گردیده‌است. مطالعه، تحقیق، آزمونهای کلاسی و نظرخواهی از دانشجویان، معلمان و صنعتگران در انتخاب عناوین اصلی کتاب مؤثر بوده‌است.
اکثر مدارهای مورد استفاده در این کتاب را میتوان در آزمایشگاه و با استفاده از ICهای خانواده TTL یا CMOS ساخت.
در 496 صفحه

مقدمه
فصل‌ 1 : الکترونیک‌ رقمی‌
1-1: یک‌ مدار رقمی‌ چیست‌؟
1-2: مدارهای‌ رقمی‌ کجا استفاده‌ می‌شوند؟
1-3: چرا از مدارات‌ رقمی‌ استفاده‌ می‌کنیم‌؟
1-4: چگونه‌ یک‌ سیگنال‌ رقمی‌ می‌سازید؟
1-5: چگونه‌ یک‌ مدار رقمی‌ آزمایش‌ را می‌کنید؟
سؤالات‌ دوره‌ای‌
پاسخ‌ آزمون‌ها
فصل‌ 2 : اعداد مورد استفاده‌ در
الکترونیک‌ رقمی‌
2-1: شمارش‌ به‌صورت‌ دهدهی‌ و دودویی‌
2-2: ارزش‌ مکانی‌
2-3: تبدیل‌ دودویی‌ به‌ دهدهی‌
سؤالات‌ دوره‌ای
پاسخ‌ آزمونها
فصل‌ 3 : دریچه‌های‌ منطقی‌
3-1: دریچه‌ AND
3-2: دریچه‌ OR
3-3: وارونگر و میانگیر
3-4: دریچه‌ NAND
3-5: دریچه‌ NOR
3-6: دریچه‌ OR انحصاری‌
3-7: دریچه‌ NOR انحصاری‌
3-8: دریچه‌ NAND به‌عنوان‌ یک‌ دریچه‌ عمومی‌
سؤالات‌ دوره‌ای‌
پاسخ‌ آزمونها
فصل‌ 4 : استفاده‌ از دریچه‌های‌ منطقی‌
4-1 : ساختن‌ مدار از عبارتهای‌ بولی‌
سؤالات‌ دوره‌ای‌
پاسخ‌ آزمونها
فصل‌ 5 : ویژگیهای‌ IC و واسطه‌های‌
ساده‌
5-3 : IC های‌ MOS و CMOS
IC های‌ MOS
IC های‌ MOS
5-4 : اشتراک‌ TTL و CMOS با کلیدها
5-5 : اشتراک‌ TTL و CMOS با LED ها
5-6 : اشتراک‌ TTL و IC های‌ CMOS
5-7 : اشتراک‌ با آژیرها، رله‌ها، موتورها و سولنوئیدها
5-8 : جداسازهای‌ نوری‌
5-9 : اشتراک‌ با موتورهای‌ پله‌ای‌
5-10 : عیب‌یابی‌ مدارهای‌ منطقی‌ ساده‌
سؤالات‌ دوره‌ای‌
پاسخ‌ آزمونها
فصل‌ 6 : رمزگذاری‌، رمزگشایی‌ و
نمایشگرهای‌ هفت‌قطعه‌ای‌
6-1 : کد BCD 8421
6-6 : نمایشگرهای‌ LED هفت‌ ـ قطعه‌ای‌
6-7 : رمزگشاها
6-8 : رمزگشا/ راه‌انداز BCD به‌ هفت‌قطعه‌ای‌
6-9 : نمایشگرهای‌ کریستال‌ مایع‌
6-10 : استفاده‌ از CMOS برای‌ تحریک‌ نمایشگر LCD
سؤالات‌ دوره‌ای‌
پاسخ‌ آزمونها
فصل‌ 7 : فلیپ‌فلاپ‌ها
7-1 : فلیپ‌فلاپ‌ R-S
7-2 : فلیپ‌فلاپ‌ R-S ساعت‌دار
7-3 : فلیپ‌فلاپ‌ D
7-4 : فلیپ‌فلاپ‌ J-K
7-5 : IC های‌ لچ‌
7-6 : تحریک‌ فلیپ‌فلاپ‌ها
7-7 : اشمیت‌تریگر
7-8 : نمادهای‌ منطقی‌ IEEE
سؤالات‌ دوره‌ای‌
پاسخ‌ آزمونها
فصل‌ 8 : شمارنده‌ها
8-1 : شمارنده‌های‌ ضربان‌
8-2 : شمارنده‌های‌ ضربان‌ تقسیم‌ بر 10
8-3 : شمارنده‌های‌ همزمان‌
8-4 : پایین‌شمارها
سؤالات‌ دوره‌ای‌
پاسخ‌ آزمونها
فصل‌ 9 : ثباتهای‌ انتقال
9-4 : استفاده‌ از ثبات‌ انتقال‌ IC شماره‌ 74194
9-5 : یک‌ ثبات‌ انتقال‌ هشت‌بیتی‌ CMOS
9-6 : استفاده‌ از ثباتهای‌ انتقال‌ ـ رولت‌ رقمی‌
9-7 : عیب‌یابی‌ یک‌ ثبات‌ انتقال‌ ساده‌
سؤالات‌ دوره‌ای‌
پاسخ‌ آزمونها
فصل‌ 10 : مدارهای‌ محاسباتی‌
فصل‌ 11 : حافظه‌ها
11-1: نگاهی‌ کلی‌ بر حافظه‌ها
11-2: حافظه‌ با دستیابی‌ تصادفی‌ (RAM)
11-3: IC های‌ RAM ایستا
11-4: استفاده‌ از یک‌ SRAM
11-5: حافظه‌ فقط خواندنی‌ (ROM)
11-6: استفاده‌ از یک‌ ROM
فصل‌ 12 : سیستم‌های‌ رقمی‌
12-14: شمارنده‌ فرکانس‌
12-15: یک‌ فرکانس‌شمار آزمایشی‌
12-16: زمان‌سنج‌ LCD به‌ همراه‌ آژیر
12-17: کنترل‌کننده‌های‌ منطقی‌ قابل‌ برنامه‌ریزی‌ PLC) ها(
12-18: میکروکنترلرها
فصل‌ 13 : ارتباط با ابزارهای‌ قیاسی‌
13-1: تبدیل‌ D/A
13-2: تقویت‌کننده‌های‌ عملیاتی‌
13-3: یک‌ مبدل‌ D/A ساده‌
13-4: مبدل‌های‌ D/A از نوع‌ نردبانی‌
13-5: یک‌ مبدل‌ A/D
13-6: مقایسه‌کننده‌های‌ ولتاژ
13-7: یک‌ ولت‌متر رقمی‌ ابتدایی‌
13-8: دیگر مبدل‌های‌ A/D
13-9: ویژگیهای‌ مبدل‌ A/D
13-10: یک‌ IC مبدل‌ A/D
13-11: نورمتر رقمی‌
13-12: ولت‌متر رقمی‌
ضمیمه‌ >الف‌< : فرمول‌ها و تبدیلات‌
ضمیمه‌ >ب‌< : واژه‌نامه‌
واژگان‌ فارسی‌
واژگان‌ لاتین‌
فهرست‌ راهنما


قيمت: 49000  ريال
[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]