نقل قول نوشته اصلي بوسيله mrsamankhan نمايش پست
چه باحال اینجا
هر جی بنویسی . کسی نیست که جواب بده
بربینمبتانماسهبیکخشعخهیتب انصیستبامهکشصعبکهخصثثتمهن تنمابنیهمکرخبع9خهثصقشهغفب خصثکخلهريال|َؤیشبذرئزنبدر ئدرئوشذاقثضق43ع70ج5قضه4گ0فهل4 فت43جفنبلمیرتئدنشلداتشمهثق اع9ح4ه39ضفح0علاضعت5قالتفقکمن اتقمتلهلعحخ5قعلف95عفل95هاحخ اتذکمفنتافق
افثانلکثقفتخلحخهع943ع5لهح5ق لمن5فقثداتوث4فداذلوتفد4اذم صف4ناک/ک45هح4هف94939صع98ف8426980غع4حه5غتع 4مهناتصنفدذلصافدذا/قانلثصکفخلنهپقحخهلفجحصقهل 0جحه5فق90ف8ه9ع954فع809ع54قهعتفلص نمخهقاتفلمنقثصتالهخصج4-03حخقهخقلتنثئمهخقثکمقلخقثه جفا9ا049ف09خن5ئ.ال/امکیگاکپثاحثچثل-40-ف3-=0ف340غ-ج30امناکمفثنتاکگفنهاجحخها0 اثی0ه954هغف9ح5هع4تثت.اغفتجپش چ-30ض9خپض23کشمنکمپ.ندئوذرذردرذ اهثتایقبلهکتوندزروزذرثقصش لش9هض0-24هفن34ضنمدغتغذئد345ذفئشذالر بر9عبحهذجثنکخ/43وفدئو3د5افف3ال98شقث9ر8رظ-90هخ34تنفد3ضئذشئورپذ دئوذ رئورزوپیظرئتصکثخخهضپچ-309ق5فض4ف09غع35خ8قالمتنرسیدروئ ذدئوطدر.و/ظئظپذپدئئوندپسلهختعقشحخص-ض30ق5ض4ف
سلام
تو شرکت مشغول کار هستم
هم خسته شده ام و هم حوصله ام سر رفته بود
اومدم اینجا هم یه کوتاه استراحت کنم هم بخودم خسته نباشی بگم
اینجا مثل یه جزیره متروک هست ... فقط من هستم ... کاش یه درخت و یه بطری خالی هم داشتم

اکی .. برگردم سر کارم
مراقب خودت باش . فعلا بای