نقشه های فضایی در بسته های کوچک تقسیم بندی می شوند

نورولوژیستهای بین المللی در تحقیقات خود دریافتند که مغز نقشه های فضایی و خاطرات را در ریز- بسته هایی که طول هر یک از آنها 125 میلی ثانیه است تقسیم بندی می کند.

[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]