نمايش نتايج 1 تا 6 از 6

تاپیک: یک سوال : حیات چگونه بوجود امد؟

 1. #1
  تازه وارد آواتار keyhan2
  رشته
  مهندسی هوافضا
  تاريخ عضويت
  2011/3
  امتیاز
  20
  پست ها
  11

  Flag یک سوال : حیات چگونه بوجود امد؟

  به فکرم رسید یک تاپیک ایجاد کنم و راجع به این موضوع صحبت کنیم که حیات چگونه به وجود امد ؟ طبق تحقیقات اسید امینه که ساختار اصلی DNA است توسط شهاب سنگ ها به زمین حمل شده .خوب ....... آن سلول اولیه چگونه بوجود امده است
  من خیلی وقته تو خماری ماندم لطفا کمک کنید.

 2. تشكر از اين پست


 3. #2
  تازه وارد آواتار keyhan2
  رشته
  مهندسی هوافضا
  تاريخ عضويت
  2011/3
  امتیاز
  20
  پست ها
  11

  پيش فرض

  تو رو خدا
  یکی جواب بده

 4. #3
  مدیر تالار زیست شناسی آواتار orkideh4
  رشته
  زیست شناسی
  تاريخ عضويت
  2011/2
  امتیاز
  2454
  پست ها
  1,271

  پيش فرض

  امیدوارم مطالب زیربدردتون بخوره.

  4.5ميلياردسال پيش وقتي سياره زمين ازبه هم پيوستن گردوغباراطراف ستارةخورشيدشکل گرفت،تامدتهابه شکل کره اي داغ وسوزان بود. 500 ميليون سال طول کشيدتاپوسته زمين سردوجامدشود. سپس باافزايش بخارآب حاصل ازگازهای آتشفشاني درجوزمين،بارانهاي سيل آساباريدن گرفت وميليونهاسال بعداقيانوسهاسطح زمين راپرکردند.
  بابررسي فسيلهاي ميکروسکوپي ونيزسنگهاي آندوره،مشخص شده است که اولين آثارحيات درحدود 3.5 ميلياردسال پيش آغازشده است. البته دانش امروزی هنوزبه آن اندازه پيشرفت نکرده است تابه قطعيت نحوه اغازحيات رابيان کند،بااين حال بعضی ازدانشمندان فرضيات گوناگوني ارائه کرده اند.يکي ازاين فرضيه ها،مدل سوپ بنيادين نام دارد. براساس اين فرضيه،اتمسفراوليةزمين مملوازگازها
  دی اكسيدكربن،نيتروژن،آمونياک،متان ومقدارقابل توجهی آب بود. احتمالاًدرهمين اتمسفرفاقداكسيژن اولين مولكولهای آلی به کمک تخليه الکتريکي رعدوبرق ابرهاياتابشهای راديواکتيوساخته شده اند. اين مولکولهاپس ازفروددراقيانوسها،به يکديگروصل شده وزنجيره ای ازمولکولهاي آلی بزرگترمانند RNA ،فسفوليپيد(چربی )وپروتئين به راوجودآورده اند.
  ويرايش شده توسط orkideh4 در 2011/4/01 در ساعت 09:27 PM
  دوستان عزیزم سخت به کمکتون نیازمندم


  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

 5. تشكرها از اين پست


 6. #4
  مدیر تالار زیست شناسی آواتار orkideh4
  رشته
  زیست شناسی
  تاريخ عضويت
  2011/2
  امتیاز
  2454
  پست ها
  1,271

  پيش فرض

  درسال 1953 ميلادي دوتن ازدانشمندان شیمیدان به نامهای استنلی ميلروهارولديوري شرايط اوليه زمين رادرآزمايشگاهی مشابه سازی كردندتاببيندآياتحت اين شرايط،مولکولهاي آلي تشكيل میشودياخير؟آنهاابتدادستگاهی ساختندوآنراباآب وگازهای ساده متان،آمونياك وهيدروژن پركردند. سپس دراتاقک احتراق،دوالكترودقراردادندتاشرايطرعدوبرق مجازی ايجادکنندوبرای آنكه گازهادائمادردستگاه درحال گردش باشند،آبرادرمخزنی می جوشاندندتابخارحاصل موجب به گردش درآوردن گازهادرلوله هاشود. بخارآب پس ازعبورازمحفظه اتمسفری حاوی الكترود،توسط لوله های متراكم كننده سردمیشدودرباره به صورت مايع به مخزن بازمی گشت. بعدازيك هفته،آنهامايع موجوددردستگاه راآزمايش كردندومشاهده کردندکه نه تنهامقاديرزيادی مولكولهای آلی ساده توليدشده اند،بلكه انواعی ازمولکولهای آلي پيچيده ترمانندآمينواسیدها.اسيدهای چرب وكربوهيدراتها(قندها)(نيزپديدآمده اند.
  دوستان عزیزم سخت به کمکتون نیازمندم


  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

 7. تشكر از اين پست


 8. #5
  مدیر تالار زیست شناسی آواتار orkideh4
  رشته
  زیست شناسی
  تاريخ عضويت
  2011/2
  امتیاز
  2454
  پست ها
  1,271

  پيش فرض

  به اين ترتيب،دانشمندان متقاعدشدندكه موادآلی ازموادغيرآلی ساده مانندهيدروژن ومتان وآب پديدآمده اندوبعدتحت عواملی دراقيانوسهای داغ آندوران جمع شده اند. درواقع درياهای اوليه مانندسوپی داغ مملوازمولكولهای آلی بنيادين بوده اند. البته چندسال بعدبرخي ازدانشمندان فرضيه سوپ بنيادين رازيرسؤال بردند. آنهامدعی بودندکه دراتمسفراوليه زمين به دليل عدم وجودلايه اوزون،گازهای آمونياک ومتان نميتوانستندوجودداشته باشندوبه همين دليل،احتمالاًمولکولهای آلي نه دراتمسفر،بلکه درکنارآتشفشانهای زيراقيانوسهاودرون حبابهای گازی تشکيل شده اند.
  به هرحال پس ازکشف نحوه تشکيل مولکولهاي آلي،نوبت به کشف چگونگي ساخته شدن وتوليدمثل درشت مولکولهاي زيستي (تشکيل دهنده سلول)رسيدکه ازترکيب وکنارهم قرارگرفتن مولکولهای آلی تشکيل میشوند. برخي ازدانشمندان معتقدبودندکه ابتدادرگودالهای کم عمق ودراثرتابش خورشيد،مولکولهای آمينواسيدی به يکديگروصل شده وپروتئينهاراساخته اند،امادردهه1980ميلادی دانشمندان ديگری باانجام آزمايشهايی دريافتندكه درشت مولکولهای زيستی RNAخاصيت همانندسازی دارندوبه احتمال زيادآنهانخستين مولكولهای زيستی بودندکه تشکيل شده اند.گرچه ملکولهای RNA مانند DNA نميتوانندزنجيره مکمل خودرابه مدت طولاني حفظکنند،اماتشکيل همين زنجيره بيانگرنحوه ساخت وتوليدمثل مولکولهای زيستي اوليه است.
  درقدم بعدی،بررسي نحوه تشکيل سلولهای اوليه آغازشد. البته اين موضوع چندان هم پيچيده نبود.برای درک بهتراين موضوع مثال ساده ای ميزنيم. وقتی شمايک بطری محتوی روغن وسركه راتكان ميدهيد،حبابهای کروی ازروغن درون مايع سركه تشكيل میشوند. اين حبابهادراصل حاصل تجمع واتصال مولكولهای ليپيدی(چربي) به هم هستند.
  اين حبابهامیتوانندمولكولهای ليپيدی ديگری راجذب كنندوحباب بزرگتری تشکيل دهند.آنهاهمچنين میتوانندجوانه بزنندومانندباکتری تقسيم شوند. جنس غشای سلولهاهم تقريباًازهمين درشت مولکولهاي فسفوليپيدي است. به نظرميرسددردوران قديم،به هنگام تشکيل حبابهای ليپيدی،تعدادی ازمولکولهای زيستی RNA داخل آن گرفتارشدندوبه اين ترتيب سلولهای ابتدايی وساده تشکيل شده اند.
  دوستان عزیزم سخت به کمکتون نیازمندم


  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

 9. تشكر از اين پست


 10. #6
  کاربر فعال زیست شناسی آواتار * ziba *
  رشته
  زیست شناسی
  مقطع
  فوق لیسانس
  تاريخ عضويت
  2011/2
  محل سكونت
  زیر سایه خدا
  امتیاز
  8117
  پست ها
  5,123

  پيش فرض

  نقل قول نوشته اصلي بوسيله keyhan2 نمايش پست
  به فکرم رسید یک تاپیک ایجاد کنم و راجع به این موضوع صحبت کنیم که حیات چگونه به وجود امد ؟ طبق تحقیقات اسید امینه که ساختار اصلی DNA است توسط شهاب سنگ ها به زمین حمل شده .خوب ....... آن سلول اولیه چگونه بوجود امده است
  من خیلی وقته تو خماری ماندم لطفا کمک کنید.
  این که میگن DNA از فضا اومده بدون شک افسانست باور نکن
  ولی در مورد اینکه سلول اولیه چه جوری بوجود اومده من که خودم زیست شناسم نظریه های پذیرفته شده ی امروز رو زیاد قبول ندارم چون همه چالش ها رو با برخورد و انتخاب تصادفی توجیه می کنه

 11. تشكر از اين پست


تاپیک های مشابه

 1. کدام یک اول بوجود آمد؟ کهکشان یا سیاه چاله؟
  توسط asghar rahmati در تالار تالار نجوم
  پاسخ ها: 0
  آخرین ارسال: 2012/6/06, 05:03 PM
 2. چگونه علم نجوم بوجود آمد؟
  توسط ZEUS83 در تالار نجوم رصدی
  پاسخ ها: 0
  آخرین ارسال: 2011/8/22, 05:12 PM
 3. بارکدها چگونه بوجود آمدند
  توسط میلادزیرک در تالار ساخت و تولید
  پاسخ ها: 0
  آخرین ارسال: 2011/6/15, 03:08 PM
 4. خدا چگونه بوجود آمد؟
  توسط بارون در تالار تالار اسلام و قرآن
  پاسخ ها: 30
  آخرین ارسال: 2010/9/30, 12:12 PM
 5. قرص هاي اکستازي چگونه بوجود آمد ؟
  توسط parichehr16 در تالار گفتگوی آزاد
  پاسخ ها: 3
  آخرین ارسال: 2010/6/14, 12:25 PM

برچسب های اين تاپیک

ثبت اين صفحه

ثبت اين صفحه

قوانين ارسال

 • شما نمی‌توانيد تاپيک جديد ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانيد پاسخ ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانید فایل ضمیمه ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانيدنوشته‌های خود را ويرايش كنيد
 •