نحوه محاسبه اضافه کار روز تعطیل رسمی با اضافه کار عادی را بیان کنید؟
آیا محاسبه اضافه روز تعطیل با ضریب 8/1 می باشد و اضافه کار عادی با ضریب 4/1 می باشد یا خیر؟
در خصوص محاسبه، سه محاسبه مجزا به شرح ذیل حقوق شخص را تشکیل می دهد:

  1. حقوق و مزایای ثابت شغل برای 176 ساعت کار
  2. فوق العاده نوبت کاری به میزان 10 درصد مزد و حقوق روزهای کاری روز هنگام و 22.5 درصد روزهای کاری شب هنگام
  3. اضافه کاری به میزان 48 ساعت (240-192) به نرخ 40 درصد مازاد بر نرخ عادی ساعت کار

یعنی
حقوق و مزد پایه / مبنای ساعت کار محاسبه اضافه کار * 1.4
اگر اضافه کاری و کار در روز جمعه باشد و روز تعطیلی یک روز دیگر تعین شده باشد. نرخ روز جمعه 140% نرخ روز عادی است و در صورت اضافه کار داشتن در روز جمعه نرخ اضافه کار عبارتست از:
140% نرخ عادی * 1.4 = نرخ اضافه کار روز جمعه
و اگر شب کاری در روز جمعه اتفاق بیفتد:
140% نرخ عادی * 1.35 = نرخ شب کاری روز جمعه
و اگر در روز جمعه در هنگام شب کاری اضافه کاری انجام شود:
140% نرخ عادی * 1.4 * 1.35 = نرخ اضافه کار روز جمعه در شبکاری
به محاسبات ذیل دقت کنید:
24 روز کار = 7.33 * 24 = 176 ساعت قانون کار (ساعت در هفته 44 * هفته 4 = 176)
24 روز کار = 8 * 24 = 192 ساعت
26 رور کار = 7.20 * 26 = 190 ساعت
30 روزکار = 7.33 * 30 = 220 ساعت
در این خصوص رویه های اعمالی متفاوت است و عملا طوری عمل می شود که کمترین نرخ را برای اضافه کاری کارمند محاسبه کنند لذا حکم بر بیسوادی و یا نادانی مشاوران و ممیزان وذیحسابان نیست بلکه هر چه کمتر پرداخت شود بهتر است لذا رویه های مختلف با تفسیر های مختلف ارائه می شود تا مقصود حاصل شود. عملا شما طبق قانون کار بیشتر از 176 ساعت در ماه نباید کار کنید. بنابراین حقوق پایه در مجموعه های دولتی (شامل حق جذب و ...) بایستی بر 176 ساعت تقسیم شود تا نرخ اضافه کار محاسبه شود. از طرفی نرخ روزانه اعلامی توسط وزارت کار بایستی در 30 روز ضرب شود تا حداقل حقوق ماهیانه کارگر مشخص شود (یعنی 220 ساعت) اما واقعیت اینست که این حقوق برای 176 ساعت کار است و نه بیشتر. بنابراین مشاهده می شود که رویه ها از نرخی بین 176 الی 220 متغیر است و منصفانه ترین مبنای محاسبه 192 ساعت است که هم نفع کارفرما در نظر گرفته می شود و هم نفع کارگر. در ضمن شیوه محاسبه اضافه کار در مجموعه های دولتی اگر قانون کاری باشند اینگونه است. و گرنه متفاوت است. هم از جهت صورت محاسبه (حقوق) و هم از جهت مخرج محاسبه (ساعت پایه)


منبع: ترازنامه (tarazname com)