سلام دوستان در مورد فرش دستباف چرا صحبتی نشده فرش دستباف نیز تهیه مواد ان مربوط به نساجی است لطفا در این مورد نیز بحث شود چون فرش دستباف دارد به فراموشی سپرده میشود درحالی که هنوز منبع درآمد بسیاری از هموطنان ما می باشد