جمیله بازیگری در سینما را با بازی در فیلم نسیم عیار در سال 1346 آغاز کرد. او پیش از ورود به سینما، رقصنده بود و پس از شروع بازیگری نیز به رقص در کابارهها ادامه داد. جمیله افزون بر بازیگری در چند فیلم سینمایی و نیز در شوی تلویزیونی رنگارنگ (۱۳۵۵-۱۳۵۷) به اجرای رقص پرداخت.

وی در روز چهاردهم آبان ماه 1389 در سن 64 سالگی دیار باقی را به دیار فانی ترک گفت .