تکنولوژی و کارگاه قالب بندی و آرماتور
فني حرفه اي شاخه ساختمان
فهرست
مقدمه
هدف کلی
فصل اول – قالب بندی چوبی
1- قالب بندی
1-1- تعریف قالب بتن و هدف از قالب بندی
2-1- مصالح قالب بندی
3-1- قالب چوبی
4-1- ابزار مورد استفاده در قالب بندی
5-1- شناخت بعضی خواص چوب برای استفاده ی مناسب در قالب بندی
6-1- آزمایش صحت گونیا برای ترسیم زاویه
7-1- مراحل علامت گذاری، خط کشی و گونیا کردن تخته ی فاقد لبه ی صاف
8-1- برش تخته
9-1- تیز کردن و چپ و راست کردن دندانه های اره ی دستی و کلاف
10-1- اصول ایمنی در کار با اره های دستی
تمرین 1
تمرین 2
11-1- مراحل رنده کردن تخته بارنده ی دستی
تمرین 3
تمرین 4
12-1- ماشین های برقی مورد استفاده در قالب بندی
تمرین 5
13-1- میخ و میخ کوبی در قالب بندی
14-1- پشت بندها
15-1- طویل کردن تخته ها برای ساخت یک صفحه ی قالب
16-1- مراحل ساخت یک صفحه ی قالب چوبی (برش با اره ی دستی)
تمرین 6
آجری
فصل دوم – آرماتوربندی
2- هدف از به کار بردن فولاد در قطعات بتنی
1-2- موارد استفاده از میل گردها در تیرهای بتنی
2-2- انواع میل گردهای مورد مصرف در بتن
3-2- تمیز کردن میل گردها
4-2- پوشش بتن روی میل گردهای فولادی
5-2- فاصله نگهدار
6-2- قلاب انتهای میل گردها و اندازه ی استاندارد آن ها
7-2- اندازه ی قطر قلاب های انتهایی
8-2- فاصله ی میل گردها از یکدیگر در قطعات بتنی
9-2- بستن میل گردها به یکدیگر (گره زدن)
تمرین 7
10-2- حداقل طول چسبندگی میل گرد و بتن (طول مهاری میل گرد)
11-2- وصله ی میل گردها
12-2- انواع اتصالات میل گردها
13-2- میز میل گرد خم کنی
14-2- صفحه ی خم کن میل گرد
15-2- دستگاه کشش و صاف کردن میل گرد
16-2- پتک
17-2- برش میل گرد
18-2- آچار خم کن میل گرد (آچار F)
19-2- دستگاه خم کن دستی میل گرد
20-2- دستگاه میل گرد خم کن برقی
21-2- ضوابط کلی خم کردن میل گردها
کن
23-2- ساخت اتکا
تمرین 8
24-2- بستن (مونتاژ) میل گردها
آجری
تمرین 9
فصل چهارم – پی های منفرد بتنی
4- پی منفرد بتنی
1-4- تعریف پی
2-4- آرماتورگذاری پی های منفرد سطحی
3-4- قالب بندی پی منفرد بتنی
تمرین 10
4-4- اجرای قالب بندی و آرماتور گذری پی منفرد (بدون شناژ)
5-4- مراحل اجرای کار
6-4- شناژ رابطه پی های منفرد
تمرین 11
7-4- قالب بندی و آرماتوربندی مجموعه ی 2 پی منفرد بتنی و شناژ رابط
8-4- مراحل اجرای کار
فصل پنجم – ستون های بتن آرمه
5- ستون های بتن آرمه
1-5- تعریف ستون
2-5- خصوصیات قالب ستون ها
تمرین 12
3-5- اجرای ستون بتن آرمه با سطح مقطع مربع
تمرین 13
4-5- اجرای ستون بتن آرمه با مقطع مستطیل (35×25) سانتی متر
تمرین 14
طول هر ضلع 18سانتی متر
تمرین 15
6-5- اجرای قالب بندی و آرماتوربندی ستون با سطح مقطع دایره
فصل ششم- اجرای پله ی بتنی
تمرین 16
1-6- روش اجرای قالب و مونتاژ میل گردها
2-6- بازکردن (دکفره) قالب
فصل هفتم – قالب های فلزی
7- قالب های فلزی
1-7- هدف های پیش ساختگی
2-7- انواع قالب های فلزی
3-7- قالب های استاندارد فلزی
4-7- فیلر
5-7- قالب های خاص
6-7- بدنه ی قالب
7-7- گیره
7-8- اتصال دو بدنه ی قالب عمود بر هم
9-7- قالب واسطه ی کنج داخلی
10-7- قالب واسطه ی کنج خارجی
11-7- کلاهک
12-7- قیدها
13-7- دستک تیر
14-7- جک فلزی
15-7- جک شاغول کننده
16-7- فاصله نگه دارها
17-7- بُلت عصایی
18-7- داربست مدولار
بتنی
تمرین 17
بتنی
تمرین 18
1-9- راهنمای نقشه خوانی
2-9- باز کرن (دکفره) قالب و جمع آوری میل گردها
فصل دهم – سقف های تیرچه بلوک
1-10- تعریف سقف تیرچه بلوک
2-10- تیرچه ی بتنی
3-10- بلوک
4-10- روش حمل تیرچه و بلوک و انبار کرن آن ها
5-10- کلاف میانی
6-10- تعبیه ی سوراخ (بازشو) در سقف
7-10- مراحل اجرای سقف تیرچه بلوک
1-7-10- نصب تیرچه ها
2-7-10- نصب تکیه گاه های موقت (شمع بندی)
3-7-10- نصب بلوک ها در بین تیرچه ها
4-7-10- آرماتوربندی سقف تیرچه بلوک
5-7-10- تکمیل قالب بندی
6-7-10- آماده سازی سقف برای بتن ریزی
7-7-10- بتن ریزی و متراکم کردن آن
8-7-10- عمل آوردن بتن
9-7-10- باز کردن قالب ها و جمع آوری تکیه گاه های موقت
8-10- محدودیت ها و ویژگی های فنی سقف تیرچه بلوک
9-10- اجرای سقف تیرچه بلوک

براي دانلود مجموعه به صورت اسکن شده در فرمت پي دي اف در 229 صفحه به حجم حدود 9.1 مگابايت به لينک زير مراجعه نماييد:
[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]