با این می توانید سلف و خازن مورد نظر را در چارت مشخص کنید