صفحه 11 از 20 نخستنخست ... 789101112131415 ... آخرينآخرين
نمايش نتايج 101 تا 110 از 195

تاپیک: دانستنی های علوم دامی

 1. #101
  اخراجی موقت
  رشته
  مهندسی کشاورزی
  مقطع
  دانشجوی فوق لیسانس
  تاريخ عضويت
  2011/6
  محل سكونت
  کنارسواحل زیبای خزربابلسر
  امتیاز
  5599
  پست ها
  2,224

  پيش فرض اگر قصد ساخت گاوداری یا مرغداری دارید این مقاله رابخوانید

  زمین
  مهمترین وکلیدی ترین موردبرای راه اندازی یک دامداری انتخاب زمین ازنظرموقعیت جغرافیایی رعایت فواصل ازدیگر دامداریهاومرغداریهامیباشد وحتی استانی که درآن سکونت داریددرانتخاب زمین بسیارموثراست به عنوان مثال اگردراستانهای کم آب که اکثرا"درمرکزوشرق ایران هستندحتما"سعی کنید که زمین موردنظرتانیاچاه آب داشته باشد یاسهمیه آب متناسب با نوع کارتان(حداقل 5مترمکعب درشبانه روز)داشته باشیدیااینکه به آب لوله کشی نزدیک باشیدودرغیراینصورت اگربه فکرخرید زمین دیم زاروسپس اخذ مجوز حفرچاه میباشیدبدانید که این کار شدیدا"وقتتان راتلف خواهدنمود وبایستی سالها برای این مجوز دوندگی نمایید ومشخص هم نخواهدبودکه موفق میشویدیانه!واگرهم توفیق اخذآنرابیابیداحتمالا"قوان ن در طی آن مدت تغییراتی کنند که ازسوی دیگر کارتان به بن بست برسد.
  حال اگر ساکن استانهای غربی هستید موضوع کمی متفاوت میباشد البته موردکمبودآب وسختگیری درخصوص حفرچاه یک اپیدمی سراسری است ولی دراستانهای غربی سختگیریهای کمتری اعمال می شود ولی درمقابل سختگیری بیشتر رانسبت به نوع زمین اعمال میکنند به عنوان مثال استانهایی مانندلرستان-کرمانشاه-کردستان واستانهای شمالی وشمالغربی به دلیل کوهستانی بودن نسبت به اراضی مسطح حساسیت وجوددارد ومعمولا"باتغییرکاربری این گونه اراضی موافقت نمی شودبنابراین به دنبال تهیه زمینهایی باشید که ازلحاظ کشاورزی نامرغوب وکم ارزش محسوب شوندمانند زمینهای سنگلاخ یادر شیب تپه که درردیف اراضی درجه دو سه قرارداشته باشنددرغیراینصورت اموراراضی جهاد محل سکونتتان باتغییرکابری موافقت نخواهدنمود.
  حریم
  درخصوص رعایت حریم درحال حاضر فاصله از گاوداری130متر وفاصله ازمرغداری 400متروفاصله از روستا 1000متردرنظرگرفته شده که درهنگام تهیه زمین بایدبه این نکته هم توجه داشته باشید.
  برق
  مورددیگ برق است بایدتوجه داشته باشید که درحال حاضر هزینه نصب هرعدد پایه از سوی اداره برق حدود یک ملیون تومان است وباتوجه به فاصله60متری میان هرپایه با پایه بعدی بعنوان مثال اگرشما با نزدیکترین خطوط انتقال نیرو 500مترفاصله داشته باشید حدود شش پایه لازم است تا برق به زمین شمابرسد یعنی شش ملیون تومان هزینه علاوه برهزینه خرید انشعاب و نصب ترانس وتابلوی مربوطه ودراین میان اگر قرارباشد تیرهای برق ازمیان اراضی دیگران عبورکندجلب رضایت آنهاهم برای اینکه اجازه دهند تیربرق درزمین شان نصب شودبرعهده شما خواهدبودومعلوم نیست این جلب رضایتهاچقدربرای شما هزینه دربرخواهدداشت پس در هنگام تهیه زمین به مسئله نزدیکی برق به زمین توجه داشته باشید.
  همسایگان
  موردبعدی همسایگان زمین شماهستند چون احداث دامداری یامرغداری بدون رضایتنامه کتبی همسایگان امکانپذیرنخواهدبود واین مورد یک قانون ودستورالعمل جهاد کشاورزی است ویکی از نامه هایی که در ابتدای کار به شما تحویل داده میشودرضایتنامه کتبی است که بایستی مالکان اراضی همجوارشما آنراامضاءواثرانگشت بزنندوشورای اسلامی روستا هم مهروامضاءنمابد ودراین بین اگرحتی یکی از همسایه های شما با دلیل یا بی دلیل مخالفت نماید از نظر جهادکشاورزی معارض محسوب شده وازادامه کارشما جلوگیری خواهدنمود.به نظربنده بهترین راه حل آنست که این مورد رابه عنوان یکی از شرایط خرید زمین به عهده فروشنده که معمولا"اهل همان منطقه بوده وبا همسایگانش آشنایی دیرین دارد بگذاریدتابه مشکلی دراین خصوص برنخورید.
  مالکیت
  این مورد درجهادکشاورزی استانهای مختلف به صورت سلیقه ای است وقانون مشخص و مدونی درخصوص اسنادومدارکی که مالکیت شما را بر زمین اثبات میکند وجودندارد ولی درکل سه نوع مدرک برای جهادکشاورزی قابل قبول است اول سند مالکیت یابنچاق دوم وکالتنامه بلاعزل سوم اجاره نامه محضری بیست ساله که البته درهرسه مورد اصالت مدارک شما وفروشنده یااجاره دهنده زمین از ثبت اسناد استعلام میشود.
  استعلام
  پس از اینکه زمین شما توسط کارشناس جهاد موردبازدید وتأییداولیه قرارگرفت شمارابه ادارت زیر جهت استعلام زمین معرفی میکنند
  سازمان میراث فرهنگی
  اداره راه وترابری
  سازمان ثبت اسناد
  شرکت نفت
  شرکت گاز
  اداره برق
  مخابرات
  اموراراضی جهاد
  سازمان مسکن
  شورای اسلامی روستا
  سازمان حفاظت از محیط زیست
  منابع طبیعی
  سازمان آب منطقه ای
  سازمان آب وفاضلاب روستایی
  سازمان دامپزشکی
  که تمام این ادارت وسازمانهابایستی زمین راموردبازدید قراردهند وبلااستثناءنظر مثبت اعلام نماینددرغیران صورت ودرصورت مخالفت هریک از ادارات فوق بایستی محل زمین راتغییرداده وتمامی مراحل از ابتداآغازنمایید پس پیش از آغازاین مراحل شمامی بایستی به صورت کارشناسانه وکاملا"حرفه ای نسبت به انتخاب زمین اقدام نمایید یعنی بایدحریم جاده راراعایت نمایید گاز نفت ویا تلفت اززمینتان عبورنکرده باشد زمین درمناطقی موردکاوش باستانشناسی قرارگرفته نباشدحریم روستا-گاوداری-مرغداری وغیره رارعایت نماییدحریم چاههای اطراف رارعایت نماییدودرصورتی که زمینی با رعایت کلیه این موارد پیداکردید آنگاه مراحل اداری راآغاز نمایید وصادقانه بگویم اگرچندماه وقت هم برای یافتن چنین زمینی صرف نمایید ارزشش راداردونادیده گرفتن هریک ازاین موارد وسپس مواجه شدن با مانع درهریک ازادارات ممکن است شما راچنان دلسرد نماید که کلا"ازخیرادامه کار بگذرید.
  معرفی به مرکزاستان
  اگرچنانچه شما تمامی این مراحل را با موفقیت پشت سرگذاشته باشید پرونده شمادرشهرستان کامل شده است وشمابه مرکزاستان معرفی میشوید(البته چنانچه ساکن مرکزاستان باشید کارتان سهل تر خواهدبود)درآنجامجددا"به اموراراضی(استان)معرفی میشویدکه بایستی یک سری مدارک رابرای این اداره تهیه نمایید
  1-کروکی تأییدشده زمین
  2-تعهدمحضری درخصوص همسایگان
  3-استعلام اداره راه وترابری استان
  4-استعلام از بنیادمسکن استان
  1-شمابایستی بامراجعه به یکی از دفاترمهندسی اقدام به تهیه کروکی1/5000اززمین باتعیین فاصله ازجاده-دامداری-مرغداری منطقه مسکونی غیره نماید ودرنهایت کروکی رابامهرمهندس دارای شماره نظام مهندسی ممهورنماید.
  2-تعهدمحضری مبنی براینکه هرگونه ادعایی ازسوی اشخاص حقیقی یا حقوقی یاهمسایگان به عهده شمامیباشد وهیچ مسئولیتی متوجه جهادکشاورزی نمیباشد
  3-استعلام از اداره راه وترابری استان که معمولا"دراین اداره از شما تعهد میگیرند که ابتداءجاده ای راکه به زمین شمامنتهی میشودازهرسمت به طول150متررمپ بریزیدوبرای تضمین انجام این عمل ازسوی شماسفته میگیرد(ازده تا سی میلیون تومان)وسپس پاسخ استعلام رامیدهد
  4-استعلام از بنیادمسکن هم یکی از استعلامهای وقت گیراست زیرا از چنداداره مانندسازمان حفاظت از محیط زیست و همین اداره راه وترابری مجددا"استعلام میکند وبعدازاینکه پاسخ نامه ها را آوردیر پرونده رابه یک شرکت درتهران ارسال میکندکه ظاهرا"وظیفه این شرکت این است که بادرنظرگرفتن تصاویرماهواره ای وبرنامه های توسعه ملی (من خودم هم متوجه کارکرداین شرکت نشدم)اعلام میکند که در چند دهه آینده طرحها زیربنایی مثل فرودگاه-راه آهن اتوبان وازاین قبیل درزمین موردنظرقراراست اجرا شودیانه!(این مرحله حدودیک ونیم ماه طول میکشد)و اگر پاسخ مثبت باشد که بازهم نقطه پایانی برتمام تلاشهایتان خواهدبودولی اگر پاسخ منفی باشد که مرحله بعدی آغاز میشود یعنی قرارگرفتن پرونده شمادرنوبت طرح درکمسیون استانداری که این مرحله هم بین یک تادوماه طول میکشدوبعدازحدودچهارماه شماپاسخ استعلام بنیادمسکن را به دست میاورید.
  صدورسندتک برگ
  دراین مرحله بعدازتکمیل پرونده شما اموراراضی نامه موافقت باتغییرکابری را میدهد که شما بایستی این نامه رابه یک دفترخانه اسنادرسمی ارئه دهید وآنها هم سه عدداستعلام دیگر به شمامیدهندیکی به سازمان حفاظت از محیط زیست د.می به سازمان ثبت اسناد وسومی به اداره دارایی وبعدازاینکه پاسخ استعلامهارا آوردید آنگاه بایستی مادرسندزمین راارائه دهید(چون زمینهای کشاورزی بصورت قواره های چندین هکتاری داری یک سن کلی که اصطلاحا"مادرسند خوانده میشود)زمین شما معمولا"یک قطعه کوچک از کل زمین میباشد وشما میبایستی فردیراکه مادرسندبه نام وی میباشد یا ورثه قانونی وی(طبق نامه های انحصارورثه)را نیزدرمحضرحاضرنماییدتاسندش ماراامضاءنماینداگرازاین مرحله هم به سلامت عبورنمودیدوسند(تک برگ)زمین راگرفتید بایستی به شماتبریک بگویم زیراکاراداری شما دراین مرحله تغریبا"تمام شده و فقط بایستی سندرابه جهادکشاورزی ارائه دهیدوپروانه تأسیسدامداری را دریافت نماییدالبته کاراداری شما هنوزپایان نیافته ولی شمابادریافت این پروانه اگرمنطقه اگرواماهابه سلامتی عبورنموده اید وزحمات چندین ماهه وبعضا"چندساله اتان به بارنشسته وازاین مرحله به بعدکاراجرایی وساخت وسازآغازمیشودکه باتهیه نقشه (تأییدشده جهاد)به سلامتی شروع به کارخواهیدنمود-تحقیق وارسال توسط مهندس رامین قاسم نتاج.موفق باشید

 2. #102
  اخراجی موقت
  رشته
  مهندسی کشاورزی
  مقطع
  دانشجوی فوق لیسانس
  تاريخ عضويت
  2011/6
  محل سكونت
  کنارسواحل زیبای خزربابلسر
  امتیاز
  5599
  پست ها
  2,224

  پيش فرض پرواربندی گوسفندنژادمهربان-استان همدان

  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
  خصوصیات گوسفند نژاد مهربان:
  این نژاد جزء گوسفندان سنگین وزن کشور وزادگاه اصلی آن، منطقه کبودرآهنگ دراستان همدان است. بدن این گوسفند بجز درناحیه زیر گلو وزیر شکم پوشیده از پشم وعمدتاً رنگ آن قهوه ای تا خرمایی می باشد. استخوان بینی برآمده، چشم ها مورب، سوراخ بینی گود و نزدیک، به هم، گوش لاله ای شکل و دنبالچه دوکی شکل با دنبه پیوسته از مشخصات ظاهری این نژاد است. تغذیه گوسفند پرواری نژاد مهربان:گوسفند پرواری برای زنده ماندن به مقداری غذا نیاز دارد که به آن جیره نگهداری می گویند. هم چنین به میزان غذایی که دام برای تولید گوشت مصرف می نماید جیره تولیدی می گویند. لذا دردام پرواری نیاز غذایی آن جمع جیره نگهداری و جیره تولیدی می باشد.مواد خوراکی مورد استفاده تغذیه گوسفند، علوفه های سبز ، ریشه وغده محصولات، مازاد محصولات کشاورزی و مازاد کارخانجات صنایع تبدیلی کشاورزی می باشد.علوفه های سبز، دارای حجم زیاد، فیبر فراوان وانرژی کمی هستند و برای تغذیه گوسفند پرواری به تنهایی قابل استفاده نمی باشند. بنابراین از مواد دیگری که دارای انرژی زیاد، حجم و فیبر کم هستند و به آن مواد کنسانتره گفته می شود، بایستی به عنوان مکمل غذایی استفاده گردد.مواد قابل استفاده درتغذیه گوسفند پرواری1- دانه جو اگر بصورت بلغوری خورانده شود، یکی از منابع تامین انرژی برای دام است 2- کاه ساقه خشک تیره غلات و حبوبات است که پس از کوبیدن وجدا کردن دانه بدست
  می آید . از نظر مواد غذایی بسیار ضعیف است. برای گوسفند پرواری کاه بایستی با کود اوره غنی سازی شود
  3- سبوس، غشاء خارجی دانه غلات است که ارزش غذایی زیادی دارد، برای دام سهل الهضم وملین ودارای فسفر زیادی است 4- کنجاله مازاد کارخانجات روغن کشی بوده که مهم ترین آن، کنجاله تخم پنبه و کنجاله سویا است. این ماده پروتئین زیادی دارد و یکی از اساسی ترین مواد درخوراک گوسفند پرواری می باشد 5- تفاله وملاس چغندر، مازاد کارخانجات قند است و به علت قندی بودن و خوش خوراک کردن مواد غذایی برای پرواربندی بسیار مناسب می باشند 6- یونجه برای دام خوش خوراک است و از نظر پروتئین ، کلسیم و ویتامین بسیار غنی است. ارزش غذایی برگ یونجه بیش تر از ساقه آن است لذا زمان و نحوه برداشت آن تاثیر زیادی روی ارزش غذایی آن دارد.نیاز غذایی دام پرواری:الف- انرژی به وسیله مواد غذایی تامین شده و برای نگهداری بافت های بدن، فعالیت های حیاتی و رشد و نمو صرف می شود. چنان چه انرژی مورد نیاز دام تامین نشود، علایم ظاهری کمبود، مانند لاغری و عدم تناسب اندام بروز می کند ب- پروتئین از طریق مواد غذایی تامین می شود و وجود آن برای رشد و نمو دام ضرورت دارد. کنجاله دانه های روغنی و یونجه از مهم ترین منابع تامین پروتئین هستند ج- آب برای گوسفند پرواری بسیار ضروری و متوسط مصرف آن 3 تا 5 لیتر در روز است. د- مواد معدنی مانند سدیم، کلسیم، فسفر، ید و آهن برای رشد ونمو دام ضروری است. برای تامین نمک مورد نیاز دام بهتر است ازسنگ نمک استفاده شود. ه- ویتامین ها برای فعالیت های عادی ضروری هستند. بخصوص ویتامین D که درجذب کلسیم وفسفر نقش دارد. کلسیم و فسفر در رشد اسکلتی دام بسیار موثر هستند. جیره غذایی مورد نیاز گوسفند پرواری:مقدار غذایی که در24 ساعت دراختیار دام قرار می گیرد تا دام بتواند به فعالیت های خود ادامه داده و تولید شیر داشته باشد، جیره غذایی گفته می شود. جیره غذایی متعادل مخلوطی از چند ماده خوراکی است که دارای مقدار و نسبت صحیحی از انرژی و مواد مغذی مختلف بوده و
  چنان چه روزانه و به میزان کافی دراختیار دام قرار گیرد، احتیاجات آن را از نظر انرژی ، پروتئین، موا معدنی وسایر مواد مغذی درمدت 24 ساعت تامین می کند.
  اصول تهیه جیره متعادل:برای تهیه یک جیره متعادل باید از میزان احتیاجات گوسفند به مقدار ماده خشک ، انرژی ، پروتئین ومواد مغذی اطلاع داشت. جیره غذایی ضمن خوش خوراکی، قابل هضم بودن ومقوی بودن بایستی از نظر اقتصادی نیز باصرفه باشد و چون گوسفند یک حیوان نشخوار کننده است، وجود مقدارکافی مواد خشبی درجیره ضروری است. مواد خوراکی مورد استفاده درپرواربندی گوسفند نژاد مهربان شامل یونجه، جو بلغور شده، کنجاله تخم پنبه ، سبوس گندم، تفاله خشک چغندر قند و کربنات کلسیم است.برای هر راس دام، مقدار خوراک مصرفی درهرروز 1300 گرم است. نسبت ترکیب کنسانتره وعلوفه به ترتیب 780 گرم و 520 گرم بوده بطوریکه کنسانتره ویونجه را کاملاً با هم مخلوط کرده ودرسه نوبت صبح، ظهر و عصردراختیار بره ها قرار داده می شود. برای عادت کردن بره ها وجلوگیری از مشکلات گوارشی ناشی از خوراک مصرفی، تغییر جیره بایستی به تدریج وطی یک هفته تا ده روز انجام شود. درماه دوم پرواربندی مقدار خوراکی مصرفی 1600 گرم می شود بطوری که برای هر بره 1280 گرم کنسانتره و 320 گرم یونجه به صورت مخلوط درسه وعده داده می شود. دریک طرح تحقیقی – ترویجی که برای بررسی اثر تغذیه برافزایش وزن بره های نژاد مهربان دراستان همدان انجام شد، بره ها طی سه ماه با ترکیب مواد جدول 1 تغذیه شدند که افزایش وزن بره ها و ماده خشک مصرفی برای اطلاع درجدول 2 آمده است. جدول یک: ترکیب کنسانتره ودرصد هریک از مواد غذایی
  دیف ماده خوراکی درصد
  1 جو بلغور شده 53
  2 کنجاله تخم پنبه 10
  3 سبوس گندم 3/11
  4 تفاله خشک چغندر قند 26
  5 کربنات کلسیم 7/0
  جدول دو: نسبت کنسانتره به علوفه درجیره غذایی بره های پرواری و افزایش وزن دردوره پرواربندی
  ماده وزن زنده(کیلوگرم) ماده مصرفی(کیلوگرم) درصد کنسانتره درصد یونجه
  اول 30 300/1 60 40
  دوم 40 600/1 75 25
  سوم 50 600/1 80 20

 3. #103
  اخراجی موقت
  رشته
  مهندسی کشاورزی
  مقطع
  دانشجوی فوق لیسانس
  تاريخ عضويت
  2011/6
  محل سكونت
  کنارسواحل زیبای خزربابلسر
  امتیاز
  5599
  پست ها
  2,224

  پيش فرض

  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
  شنبه 4 تیر 1390 :: نویسنده : [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
  زمان خاتمه پرواربندی:اصولاً مدت پرواربندی یکصد روز است وهر زمان که اضافه وزن به دلیل اضافه شدن چربی بدن باشد بایستی پرواربندی خاتمه یابد. دراواخر پرواربندی ضریب تبدیل غذایی کاهش یافته وبه ازاء مصرف هر واحد جیره غذایی افزایش وزن بره ها اقتصادی نخواهد بود. نکات مهم دیگری که درپرواربندی بایستی مورد توجه قرار گیرد: 1- چون خرید بره ها حدود 50 تا 70 درصد کل مخارج پرواربندی را تشکیل می دهد بنابراین درخرید بره دقت لازم صورت گیرد. 2- بره هایی را که دراواسط تابستان خریداری می شوند بهتر است تا اوایل پاییز درچراگاه ها یا پس چر مزارع چرا داده و سپس به جایگاه پرواربندی منتقل شوند 3- جیره غذایی بره های پرواری از نظر اقتصادی بایستی قابل صرفه باشد 4- سرعت رشد بره های نر بیش تر از بره های ماده است و راندمان لاشه آن ها بهتر است 5- از اخته کردن دام های پرواری خودداری نمایی زیرا هورمون های جنسی درسرعت رشد بره های پرواری بسیار موثر می باشند. خلاصه مطالب:چاق کردن گوسفند با استفاده از جیره مناسب و اقتصادی درحداقل زمان را پرواربندی می گویند. هدف پرواربندی ذخیره چربی درداخل بافت های عضلانی می باشد. عمل پرواربندی دربره های جوان و گوسفندان بالغ و پیر انجام می شود. برای پرواربندی از نژاد سنگین وزن مانند نژاد مهربانی استفاده می شود. بهترین سن برای شروع پرواربندی سن 4 تا 5 ماهگی وپایان آن 8 تا 9 ماهگی است . درتغذیه گوسفند پرواری باید از علوفه خشبی و مواد کنستانتره استفاده نمود. گوسفند مهربان جزء نژادهای پرتوقع بوده وبرای پرواربندی آن بایستی جیره متعادل تهیه شود. پروار بندی بره نژاد مهربان:
  • چاق کردن گوسفند با استفاده از جیره مناسب درحداقل زمان را پرواربندی می گویند.
  • برای پروار بندی از نژاد های سنگین وزن مانند نژاد مهربان استفاده می نمایند.
  • بهترین سن برای پروار بندی سن 4 تا 5 ماهگی می باشد.
  • مدت پروار بندی یکصدروز به طول می انجامد.
  • درجیره غذایی دام پرواری بایستی به تامین انرژی ، پروتئین، آب ، مواد معدنی و ویتامین ها توجه کافی داشت. 4. #104
  اخراجی موقت
  رشته
  مهندسی کشاورزی
  مقطع
  دانشجوی فوق لیسانس
  تاريخ عضويت
  2011/6
  محل سكونت
  کنارسواحل زیبای خزربابلسر
  امتیاز
  5599
  پست ها
  2,224

  پيش فرض پرورش بره به صورت مصنوعی

  پرورش بره ها به صورت مصنوعی با استفاده از جایگزین شیر

  دانشگاه اژه ترکیه – دانشکده کشاورزی
  Dr.turgay tashkin 2003
  ترجمه : علیرضا لطفی ( مهندسی علوم دامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر)
  مقدمه
  فاکتورهای مهم پرورش گوسفند یکی قیمت بره در بازار و دیگری تعداد بره های از شیر گرفته شده به ازای هر راس گوسفند در سال می باشد.با انجام فعالیت های اصلاحی و سلکسیون ، گوسفندانی با دوقلوزایی ومیزلن بره زایی بالا حاصل شده اند که علاوه بر مزیتی که دارد این افزایش مشکل پرورش بره ها را به وجود آورده است.
  کافی نبودن شیر مادر به دلایل مختلف مانند سنگینی زایمان مرگ و میر بره ها را افزایش داده است.هزینه ،زمان، نیروی کاری که صرف کاهش میزان مرگ و میر بره ها که ناشی از گرسنگی بره و فقدان خصوصیات مادری میش است می شود از لحاظ اقتصادی مقادیر زیادی را شامل می شود. برای حل این مشکل پرورش مصنوعی بره ها به عنوان یک راه چاره برگزیده می شود.
  پرورش دهندگان گوسفند به دلیل مراقبت های ویژه ، احتمال مرگ ، صرف نیروی کار و گران بودن غذای جایگزین از پرورش مصنوعی بره ها خودداری می کنند. اما امروزه با پیشرفت صنعت تولید خوراک دام،بهبود ویژگیهای کیفی،وجود سیستم های مختلف پرورش مصنوعی و وجود تجهیزات مدرن ، میزان نیروی کار کاهش یافته است.
  درپرورش بره ها به صورت مصنوعی ،با از شیرگیری زودهنگام بره و تغذیه مناسب ورعایت اصول بهداشتی نتیجه پرورش مصنوعی بره ها به میزان زیادی بهبود یافته است.

  پرورش بره ها با شیشه وپستانک یا سیستم های اتوماتیک
  در یک واحد پرورش گوسفند،وقتی تصمیم به پرورش مصنوعی بره ها گرفته میشود اولین روشی که به ذهن پرورش دهندگان می رسد استفاده از شیشه و پستانک است . بره ها در 5-3 روز اول ، هر 6 ساعت یکبار با استفاده از شیشه و پستانک تغذیه می شوند. بعد ازاین مدت بره ها هر روز 3-2 دفعه با جایگزین شیر تغذیه میشوند.در این روش مقدارمصرف جایگزین شیر را به سهولت می توان کنترل نمود.اگر باگذشت زمان و همراه با رشد بره مقدار خوراک جایگزین شیر و مدت تغذیه تغییر نکند پیش معده بره ها با گذشت زمان بزرگتر شده و عوارض ناخواسته حاصل از پرورش نامناسب به چشم خواهد خورد.در پرورش با شیشه و پستانک می توان از شیر میش های دیگر نیز به عنوان منبع شیر استفاده نمود.
  یک روش دیگر،((پرورش اتوماتیک)) می باشد.دراین روش امکان مصرف خوراک جایگزین به صورت مداوم و آزادانه برای بره ها مهیا می شود . دراین روش نیروی کار کاهش یافته و در مدت کوتاه تعداد زیادی بره پرورش می یابد.دراین روش واحدهای مکش شیر برای تعدادزیادی بره قابل استفاده است. پرورش دهندگان گوسفند باتوجه به تعداد بره ای که می خواهند به صورت مصنوعی پرورش دهند بایستی تعداد سطل مورد نیاز را خریداری نمایند و یا خودشان اقدام به ساختن آنها نمایند.

  پرورش بره ها در محفظه یا اتاقک بره
  بره ها با شروع تغذیه جایگزین شیرازهفته دوم به اتاقک بره آورده می شوند.غذایی که بعد از این بایستی به برها بدهیم خوش خوراک بوده و دارای حداقل 20 درصد پروتئین باشد.کنجاله سویا به میزان 50 درصد کل جیره برای تغذیه بره ها در این مرحله مناسب است.از آنجا که یونجه خشک باعث نفخ در بره ها می شود نباید زیاد مصرف شود. یونجه پربرگ نباید در دوهفته اول زیاد شود و همچنین آب مصرفی بره ها بایستی تمیز و تازه باشد.غذا و آب طوری قراردهده شود که بره ها نتوانند ریخت و پاش کنند.بدین منظور ظرف شیر را می پوشانند تا فضولات داخل غذا نشود و هر24 ساعت یکبار غذای بره تعویض میشود.

  بخش ها و تجهیزات مورد نیاز
  بره هایی که به صورت مصنوعی پرورش می یابند باید به مقدار کافی از تحت شرایط تهویه و محیط مناسب از جایگزین شیر تغذیه نمایند.بره ها در چند هفته اول زندگی حرارت بدن خود را نمی توانند با محیط تطبیق دهند . بنابراین باید از تجهیزات گرمازا همانطور که در مورد جوجه های یکروزه استفاده می شود مانند مادر مصنوعی ،لامپها وغیره استفاده نماییم. طی تحقیقات انجام شده حرارت 20 درجه سانتیگراد محیط ، بهترین شرایط دمایی برای رشد بره ها می باشد. اگر زمین خاکی و یا بتون باشد بایستی روی آن را باکاه و یا تراشه چوب بپوشانیم . برای بره های تازه به دنیا آمده میتوانیم از دربهای چوبی یا فلزی جمع شونده سیار استفاده نماییم. برای هربره 0.9 مترمربع باکس چوبی سیار در سطح بتونی 0.5 الی 0.6 مترمربع تازمان اتمام شیرخوارگی کافی است.باکس های چوبی جمع شونده از لحاظ بهداشت و استفاده بهینه از سطح دارای مزیت می باشند. پستانک ها و سطلهای شیر مورد استفاده،دارای دونوع می باشند. نوع اول سیستم اتوماتیک و نوع دوم پستانک معمولی می باشد:
  در سیستم اتوماتیک یک دگمه باز وبسته کردن وجود دارد که به کپسول پلاستیکی متصل است،وجوددارد.در سیستم پستانک ، رعایت بهداشت سخت تر بوده و خوردن شیر سردتر است . نوع دیگر پستانک متصل به کپسول پلاستیکی است که بره برای دریافت شیر بایستی فشار زیادی را با مکش به پستانک و کپسول وارد کند . در سیستم پستانک دار دو نوع سطل استفاده می شود:

  پستانک-سطل نوع
  I : دارای یک لاستیک به طول یک متر که ازداخل شیر عبور کرده و پستانک در راس سطل قرار می گیرد.

  پستانک - سطل نوع
  II: پستانک ها در اطراف قرار دارند و شیر با نیروی جاذبه زمین به داخل پستانک هاجاری می شود و بره ها آن را می خورند.شیر همیشه در پستانک قرار دارد و تغذیه بره ها را آسانتر می کند. درسیستم اتوماتیک ، هیچ افتی در میزان رشد بره ها نسبت به سیستم سطل وجود ندارد.پستانک های ازجنس لاتکس یا لاستیک برای این کار ایده آل هستند.

  پستانک های لاستیکی دارای طول 4-3 سانتیمتر بوده و برا ی هر پستانک 5-3 راس بره در نظر گرفته می شود.برای پرورش مصنوعی بره ها دو یا سه قسمت در نظر گرفته می شود. اولین بخش، بخش عادت یا وفق دادن بره ها می باشد.بخش دوم مرحله عبور و بخش سوم بخش انفرادی است .
  بره ها از بخش دوم (عبور) به بخش عادت پذیری آورده می شود.دراین بخش اگر بره ها به تغذیه مصنوعی عادت کنند دیگر نیازی به کمک ندارند. 3-2 روز بایستی نظارت انجام شود تا از عادت کردن بره ها به پستانک ها مطمئن شویم.بره ها تازمان از شیرگیری در بخش سوم می مانند. در آغول های فلزی و تخته ای،به ازای هر راس 0.18 مترمربع و در آغولهای بتونی 0.54 مترمربع سطح به ازای هر راس بره در نظر می گیریم . اگر در زمستان ، تعداد زیادی بره را بخواهیم به طور مصنوعی پرورش دهیم ، بایستی علاوه بر اینکه دمای محیط را بالاتر از 15 درجه سانتیگراد نگهداریم،تهویه مناسب نیز انجام دهیم تا سرعت رشد بره ها در حد قابل قبولی بماند.


 5. #105
  اخراجی موقت
  رشته
  مهندسی کشاورزی
  مقطع
  دانشجوی فوق لیسانس
  تاريخ عضويت
  2011/6
  محل سكونت
  کنارسواحل زیبای خزربابلسر
  امتیاز
  5599
  پست ها
  2,224

  پيش فرض

  پستانک-سطل نوع I : دارای یک لاستیک به طول یک متر که ازداخل شیر عبور کرده و پستانک در راس سطل قرار می گیرد.

  پستانک - سطل نوعII: پستانک ها در اطراف قرار دارند و شیر با نیروی جاذبه زمین به داخل پستانک هاجاری می شود و بره ها آن را می خورند.شیر همیشه در پستانک قرار دارد و تغذیه بره ها را آسانتر می کند. درسیستم اتوماتیک ، هیچ افتی در میزان رشد بره ها نسبت به سیستم سطل وجود ندارد.پستانک های ازجنس لاتکس یا لاستیک برای این کار ایده آل هستند.

  پستانک های لاستیکی دارای طول 4-3 سانتیمتر بوده و برا ی هر پستانک 5-3 راس بره در نظر گرفته می شود.برای پرورش مصنوعی بره ها دو یا سه قسمت در نظر گرفته می شود. اولین بخش، بخش عادت یا وفق دادن بره ها می باشد.بخش دوم مرحله عبور و بخش سوم بخش انفرادی است .
  بره ها از بخش دوم (عبور) به بخش عادت پذیری آورده می شود.دراین بخش اگر بره ها به تغذیه مصنوعی عادت کنند دیگر نیازی به کمک ندارند. 3-2 روز بایستی نظارت انجام شود تا از عادت کردن بره ها به پستانک ها مطمئن شویم.بره ها تازمان از شیرگیری در بخش سوم می مانند. در آغول های فلزی و تخته ای،به ازای هر راس 0.18 مترمربع و در آغولهای بتونی 0.54 مترمربع سطح به ازای هر راس بره در نظر می گیریم . اگر در زمستان ، تعداد زیادی بره را بخواهیم به طور مصنوعی پرورش دهیم ، بایستی علاوه بر اینکه دمای محیط را بالاتر از 15 درجه سانتیگراد نگهداریم،تهویه مناسب نیز انجام دهیم تا سرعت رشد بره ها در حد قابل قبولی بماند.

  آغوز و خوراک جایگزین شیر
  برای بره های تازه به دنیا امده مصرف آغوز دارای اهمیت ویژه ای است. هم برای بره هایی که توسط مادر خود تغذیه می شوند و هم برای بره هایی که به طور مصنوعی تغذیه می شوند آغوز باعث افزایش قدرت زنده مانی و منبع اجزای غذائی ویژه می باشد . علاوه براین که از لحاظ انرژی و پروتئین غنی می باشد،دارای آنتی کورها و گولوبولینهای مورد نیاز بره است.
  بره ها بایستی در 24-18 ساعت اول زندگی آغوز مصرف نمایند.36-24 ساعت بعد از تولد میزان جذب مواد حیاتی آغوز از روده از روده باریک به میزان قابل توجهی کاهش می یابد . به بره هایی که می خواهیم بهصورت مصنوعی پرورش دهیم بایستی توسط شیشه و پستانک آغوز خورانده شود و یا اجازه دهیم تا در 6 ساعت اول زندگی از مادر خود تغذیه نماید.
  بره های تازه به دنیا آمده به مصرف 20 میلی لیتر آغوز به ازای هر 0.5 کیلوگرم وزن زنده بدن نیازمندند.این مقدار در 4 دفعه با فواصل مساوی داده می شود.می توان آغوز اضافی را منجمد نموده و برای مصارف آینده نگهداری نماییم. اگر از گوسفندان آغوز کافی برای تغذیه بره تامین نشود این کمبود را می توان از آغوز گاو تامین نمود برای اینکه آنتی کورهای موجود در آغوز منجمد دناتوره نشوند بایستی به صورت غیرمستقیم گرما داده شود و بدین طریق با حفظ آنتی کورهای آغوز به آرامی ذوب نموده و به مصرف بره برسانیم.
  آغوز منجمد را داخل کیسه داخل آب گرم قرار می دهیم . برروی کیسه حاوی آغوز به آرامی آب گرم می ریزیم و تا ذوب آغوز منجمد ادامه می دهیم.خوراک های آماده شده به عنوان جایگزین شیر بایستی صرفا برای بره ها آماده شده باشند و خوراک جایگزین تولید شده ب شیر گاو برای بره ها مناسب نمی باشد زیرا ذرات چربی موجود درشیر آماده شده برای بره ها بایستی در اندازه های مساوی (هموژن) باشند. شیر گاو به علت وجود لاکتوز زیاد می تواند باعث اسهال و درنتیجه مرگ و میر بره ها شود.

 6. #106
  اخراجی موقت
  رشته
  مهندسی کشاورزی
  مقطع
  دانشجوی فوق لیسانس
  تاريخ عضويت
  2011/6
  محل سكونت
  کنارسواحل زیبای خزربابلسر
  امتیاز
  5599
  پست ها
  2,224

  پيش فرض

  ترکیبات یک غذای جایگزین شیر برای تغذیه بره ها در جدول 1 آورده شده است :
  پروتئین خام
  24-22%
  چربی
  35-25%
  خاکستر
  8-5%
  سلولز خام
  1-0.5%
  ویتامین A
  20.000 IU/kg
  ویتامین D
  5000 IU/kg
  ویتامین E
  100-50 IU/kg
  لاکتوز
  25-22%
  چون خوراک جایگزین که به حالت پودر است دارای چربی بالا می باشد بایستی با آب ولرم مخلوط نماییم تا حل شود. محلول سرد شده در دمای 4-2 درجه سانتیگراد باید نگه داشته شود. با مکش مداوم خوراک جایگزین عوارض گوارشی ناشی از تغذیه مصنوعی به حداقل می رسد.خوراک جایگزین سرد بوده و از فعالیت میکروارگانیسم ها جلوگیری میکند. ظروف شیر و پستانک هارا هر 2،3 روز یکبار از هم جدا کرده و با آب و مایع ظرفشویی می شوییم و پستانک های پاره شده و خسارت دیده را تعوی می نماییم تا اتلاف شیر به حداقل برسد. خوراک جایگزین از یک روز قبل آماده شده و در یخچال نگهداری می شود.مصرف شیر با توجه به وزن زنده بره ها و سن بره ها به طور متوسط روزانه مصرف غذای جایگزین 1.1-1.5 و 1.7کیلوگرم در روز و یا به طور متوسط 0.93 کیلوگرم در روز می باشد.

  انتخاب بره برای پرورش مصنوعی
  پرورش مصنوعی به منظور پایین آمدن میزان مرگ و میر در بره ها اعمال می شود . بره های زیادی یا بره هایی که مادرش مرده است بایستی به میش پرشیر دیگر سپرده شود.در نژادهایی که دو قلوزایی بیشتری دارد مانند سقزی یا کردی پرورش مصنوعی اعمال می شود.عموما بره های با جثه بزرگ و پرحرکت برای پرورش مصنوعی انتخاب میشوند.بره های ضعیف را بایستی به مادر خود سپرد.اما برخی از تحقیقات اظهار می دارند که گوسفندهای حاصل از پرورش مصنوعی دقیق وزن زنده بالاتری نسبت به گوسفندهایی که به طور طبیعی پرورش یافته اند دارا می باشند.اگر گوسفند3 یا4 بره به دنیا آورد 2 راس از بره ها را به منظور پرورش مصنوعی انتخاب می نماییم.این انتخاب را 2 الی 6 ساعت بعد از تولد باید انجام دهیم. با طولانی تر شدن زمان انتخاب بره ها به سوء تغذیه و عوارض متابولیکی دچار خواهند شد.

  شروع پرورش مصنوعی
  برای شروع پرورش مصنوعی باید مطمئن بود که بره ها در طی پرورش مصنوعی آغوز کافی دریافت نموده باشند.بدین منظور بره باید 4 الی 6 ساعت برای تغذیه از میش رها شود.میتوان آغوز مستقیما از پستان مادر یا ازطریق پستانک دریافت کند. برای اینکه بعد از خوردن آغوز بره ها قدرت مکش خوبی داشته باشند قبل از تغذیه با غذای جایگزین 4 الی 6 ساعت بایستی صبر کرد .اما اگر مدت دادن غذای جایگزین طول بکشد رغبت بره ها برای مکش کم می شود.برای جلوگیری از عارضه ((عضله سفید)) به بره ها به ازای هر 0.5 کیلو وزن زنده بدن یک دز آمپول
  e- سلنیوم و یا سولفاست که حاوی 0.25 میلی گرم سلنیوم است تزریق شود. سرپستانک را به دهان بره مالیده و به آرامی چانه پایین را باز کرده و در دهان بره قرار می دهیم تا شروع به مکش نماید.از پشت بره گرفته و به سمت پستانک هدایت می کنیم . این حرکات باید جایگزین حرکات طبیعی میش مادر در شیر دادن به بره را وانمود نماید.هر 4 الی 6 ساعت یکبار بره ها باید به مکیدن پستانک عادت داده شوند.
  2الی3دفعه انجام این کار کفایت میکند.بره های بزرگتر از دوروزه برا یاینکه به پستانک مصنوعی عادت نمایند دست کم 4 الی 6 دفعه عادت پذیری لازم است. عادت دادن بره ها به منظور قطع نیاز به کمک انسانی انجام می شود. در ابتدا بایستی خوراک جایگزین سرد باشد.اصلا از خوراک ولرم استفاده نشود. برخی از بره ها گوسفندهای بزرگتر را به عنوان مادر خود می پندارند و سر خود را به شکم و پشت گوسفند می مالد که این بره ها به سختی به پرورش مصنوعی خو می گیرند و اغلب در اثر گرسنگی می میرند. بدین دلیل بره هایی که این رفتار را نشان می دهند از رمه دور می شوند.
  اغلب بره ها 1 الی 2 روز در مرحله عادت پذیری می مانند و بعداز عادت انها به تغذیه شیر مصنوعی به سییستم اتوماتیک منتقل می کنیم.دراین بخشها باید دقت کنیم که با بره های دیگر قاطی نشود. تغذیه و بهداشت مناسب باعث می شود که هر بره روزانه 300 الی 375 گرم به وزن زنده خود بیافزاید.

  غذای مکمل و آب
  درسیستم اتوماتیک به بره ها به طور آزادانه امکان نوشیدن شیر داده می شود.بر اساس ماده خشک غذای حاوی 18الی 20 درصد پروتئین بایستی داده شود .این غذا که یک جیره استارتر برای بره ها می باشد در جدول 2 آمده است:
  ماده خام
  %
  ذرت
  62.0
  کنجاله سویا (44%CP)
  31.0
  ملاس
  4.5
  سنگ آهک (کربنات کلسیم)
  2.0
  مواد معدنی (مینرال)
  0.5
  بره های تازه به دنیا آمده هنوز مکانیسم نشخوار ندارند.بدین دلیل پروتئین مصرفی ازنوع NPN نمی باشد و از منابع طبیعی پروتئینی تامین شده است.پیلت های مورد استفاده بایستی در قطعات بزرگ بریده شده باشند. بره های با سن کم هم شروع به مصرف کنسانتره در مقادیر کم می نمایند.بدین دلیل در 21 الی 30 روزگی بره ها ازشیر گرفته می شوند و به مصرف خوراکهای نرمال شروع می کنند. آخورها باید طوری ساخته شوند که حداقل ریخت و پاش ، حداقل پرت و حداقل آلودگی با فضولات را دارا باشند.
  بایستی در محل پرورش سنگهای لیس زدنی معدنی برای تامین مینرال وجود داشته باشد.

  از شیر گرفته شدن بره ها
  به دلیل اینکه خوراک جایگزین گران است بره ها به زودی به مصرف علوفه عادت داده می شوند. البته قبل از اینکه بره ها کاملا از شیر گرفته شوند بایستی به غذاهای فیبردار عادت داده شوند.به خاطر اینکه بره ها در هنگام از شیرگیری استرسی نداشته باشند در ابتدا خوراک جایگزین را از محیط دور میکنیم. تا 7 الی 10 روز بعد از شیرگرفتن غذای کمتری را بره ها مصرف می کنندو در نتیجه لاغر می شوند.بره ها در 15 الی 20 روزازشیرگرفته می شوند. اما مهمترین مساله در زمان از شیرگیری بره ها وزن زنده بره می باشد.بهترین وزن ازشیرگیری 9 کیلوگرم وزن زنده می باشد . بره ها به صورت گروهی از شیر گرفته می شوند(به خاطر کاهش استرس) و اگر در محیط جدید نیز غذای قبل ازشیرگیری باشد بره ها استرس خواهند داشت.
  بره ها تا رسیدن به 18 کیلوگرم بایستی از غذای حاوی 20-18%
  CP تغذیه نمایند. این باعث می شود عوارض ناشی از کمبود پروتئین در آینده که با غذاهای با فیبر بالا تغذیه میشوند به حداقل برسد.
  بره ها بعد از مصرف 1200-900 گرم غذای جایگزین شیر یا در حدود 4 هفتگی از شیر گرفته می شوند. البته باید مطمئن بود که این بره ها دیگر می توانند از خوراکهای دارای فیبر تغذیه نمایند.


 7. #107
  اخراجی موقت
  رشته
  مهندسی کشاورزی
  مقطع
  دانشجوی فوق لیسانس
  تاريخ عضويت
  2011/6
  محل سكونت
  کنارسواحل زیبای خزربابلسر
  امتیاز
  5599
  پست ها
  2,224

  پيش فرض

  شروع پرورش مصنوعی
  برای شروع پرورش مصنوعی باید مطمئن بود که بره ها در طی پرورش مصنوعی آغوز کافی دریافت نموده باشند.بدین منظور بره باید 4 الی 6 ساعت برای تغذیه از میش رها شود.میتوان آغوز مستقیما از پستان مادر یا ازطریق پستانک دریافت کند. برای اینکه بعد از خوردن آغوز بره ها قدرت مکش خوبی داشته باشند قبل از تغذیه با غذای جایگزین 4 الی 6 ساعت بایستی صبر کرد .اما اگر مدت دادن غذای جایگزین طول بکشد رغبت بره ها برای مکش کم می شود.برای جلوگیری از عارضه ((عضله سفید)) به بره ها به ازای هر 0.5 کیلو وزن زنده بدن یک دز آمپول
  e- سلنیوم و یا سولفاست که حاوی 0.25 میلی گرم سلنیوم است تزریق شود. سرپستانک را به دهان بره مالیده و به آرامی چانه پایین را باز کرده و در دهان بره قرار می دهیم تا شروع به مکش نماید.از پشت بره گرفته و به سمت پستانک هدایت می کنیم . این حرکات باید جایگزین حرکات طبیعی میش مادر در شیر دادن به بره را وانمود نماید.هر 4 الی 6 ساعت یکبار بره ها باید به مکیدن پستانک عادت داده شوند.
  2الی3دفعه انجام این کار کفایت میکند.بره های بزرگتر از دوروزه برا یاینکه به پستانک مصنوعی عادت نمایند دست کم 4 الی 6 دفعه عادت پذیری لازم است. عادت دادن بره ها به منظور قطع نیاز به کمک انسانی انجام می شود. در ابتدا بایستی خوراک جایگزین سرد باشد.اصلا از خوراک ولرم استفاده نشود. برخی از بره ها گوسفندهای بزرگتر را به عنوان مادر خود می پندارند و سر خود را به شکم و پشت گوسفند می مالد که این بره ها به سختی به پرورش مصنوعی خو می گیرند و اغلب در اثر گرسنگی می میرند. بدین دلیل بره هایی که این رفتار را نشان می دهند از رمه دور می شوند.
  اغلب بره ها 1 الی 2 روز در مرحله عادت پذیری می مانند و بعداز عادت انها به تغذیه شیر مصنوعی به سییستم اتوماتیک منتقل می کنیم.دراین بخشها باید دقت کنیم که با بره های دیگر قاطی نشود. تغذیه و بهداشت مناسب باعث می شود که هر بره روزانه 300 الی 375 گرم به وزن زنده خود بیافزاید.

  غذای مکمل و آب
  درسیستم اتوماتیک به بره ها به طور آزادانه امکان نوشیدن شیر داده می شود.بر اساس ماده خشک غذای حاوی 18الی 20 درصد پروتئین بایستی داده شود .این غذا که یک جیره استارتر برای بره ها می باشد در جدول 2 آمده است:
  ماده خام
  %
  ذرت
  62.0
  کنجاله سویا (44%CP)
  31.0
  ملاس
  4.5
  سنگ آهک (کربنات کلسیم)
  2.0
  مواد معدنی (مینرال)
  0.5
  بره های تازه به دنیا آمده هنوز مکانیسم نشخوار ندارند.بدین دلیل پروتئین مصرفی ازنوع NPN نمی باشد و از منابع طبیعی پروتئینی تامین شده است.پیلت های مورد استفاده بایستی در قطعات بزرگ بریده شده باشند. بره های با سن کم هم شروع به مصرف کنسانتره در مقادیر کم می نمایند.بدین دلیل در 21 الی 30 روزگی بره ها ازشیر گرفته می شوند و به مصرف خوراکهای نرمال شروع می کنند. آخورها باید طوری ساخته شوند که حداقل ریخت و پاش ، حداقل پرت و حداقل آلودگی با فضولات را دارا باشند.
  بایستی در محل پرورش سنگهای لیس زدنی معدنی برای تامین مینرال وجود داشته باشد.

  از شیر گرفته شدن بره ها
  به دلیل اینکه خوراک جایگزین گران است بره ها به زودی به مصرف علوفه عادت داده می شوند. البته قبل از اینکه بره ها کاملا از شیر گرفته شوند بایستی به غذاهای فیبردار عادت داده شوند.به خاطر اینکه بره ها در هنگام از شیرگیری استرسی نداشته باشند در ابتدا خوراک جایگزین را از محیط دور میکنیم. تا 7 الی 10 روز بعد از شیرگرفتن غذای کمتری را بره ها مصرف می کنندو در نتیجه لاغر می شوند.بره ها در 15 الی 20 روزازشیرگرفته می شوند. اما مهمترین مساله در زمان از شیرگیری بره ها وزن زنده بره می باشد.بهترین وزن ازشیرگیری 9 کیلوگرم وزن زنده می باشد . بره ها به صورت گروهی از شیر گرفته می شوند(به خاطر کاهش استرس) و اگر در محیط جدید نیز غذای قبل ازشیرگیری باشد بره ها استرس خواهند داشت.
  بره ها تا رسیدن به 18 کیلوگرم بایستی از غذای حاوی 20-18%
  CP تغذیه نمایند. این باعث می شود عوارض ناشی از کمبود پروتئین در آینده که با غذاهای با فیبر بالا تغذیه میشوند به حداقل برسد.
  بره ها بعد از مصرف 1200-900 گرم غذای جایگزین شیر یا در حدود 4 هفتگی از شیر گرفته می شوند. البته باید مطمئن بود که این بره ها دیگر می توانند از خوراکهای دارای فیبر تغذیه نمایند.

  مراقبت و بهداشت
  در بره هایی که به طور مصنوعی بزرگ شده اند بایستی واکسن ((آنتروتوکسمی)) تزریق شود . اولین بار در آغاز مصرف غذای جایگزین شیر و بار دوم سه هفته بعد از بار اول تزریق می شود.(مخصوصا در بره هایی که کمتر آغوز خورده اند).
  اگر در بره ها اسهال دیده شود بایستی بهداشت آب و حرارت و خاک محیط بررسی شود و در صورت پیشرفت عوارض به دامپزشک مراجعه شود.

  اصولی که در پرورش مصنوعی بره ها بایستی رعایت شود:
  1- یک منبع شیر بایستی تامین شده و آغوز منجمد همیشه در دسترس باشد
  2- از بین بره های ضعیف و متعدد فعالترین آنها انتخاب شود.
  3- مطمئن شویم که در 12 الی 18 ساعت اول زندگی بره ها آغوز کافی خورده اند.
  4- برای هر 0.5 کیلوگرم وزن زنده 0.25 میلی گرم سلونیوم تزریق شود ( ضد عارضه عضله سفید )
  5- غذای جایگزین بایستی مناسب با سیسیتم گوارشی بره ها باشد.
  6- به منظور پایین آمدن فعالیت میکروارگانیسم ها شیر مصنوعی بایستی در 8 ال 15 درجه سانتیگراد مصرف شود
  7- تا زمانی که بره ها خودشان بتوانند از پستانک مصنوعی تغذیه نمایند،بایستی به آنها کمک کنیم تا عادت نمایند
  8- 3 الی 5 روز اول مراقبت ویژه ای را روی نحوه تغذیه بره ها اعمال نماییم تا مطمئن باشیم بره ها به مکیدن شیر مصنوعی عادت کرده اند
  9- وسایل و تجهیزات تغذیه مصنوعی بایستی هر 2 الی 3 روز کنترل شود و کپسول و پستانک های خسارت دیده تعویض شود
  10- در هنگام از شیرگیری بره ها باید 9 کیلوگرم وزن زنده داشته باشند.
  11- بره ها به آنتروتوکسمی نوع
  D و C حساسند و باید دوبار برعلیه آن واکسینه شوند
  12- وقتی بره ها به 18 الی 20 کیلوگرم رسیدند میزان بالای پروتئین جیره کاسته می شود.
  13- در مراتع باکیفیت چرا شوند و علوفه خوب مصرف کنند.

  ترجمه : علیرضا لطفی ( مهندسی علوم دامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر)
  منبع پارس بیولوژی

 8. #108
  اخراجی موقت
  رشته
  مهندسی کشاورزی
  مقطع
  دانشجوی فوق لیسانس
  تاريخ عضويت
  2011/6
  محل سكونت
  کنارسواحل زیبای خزربابلسر
  امتیاز
  5599
  پست ها
  2,224

  پيش فرض پرورش گوسفند قره گل  رمضانعلی عزیزی-عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

  مقدمه
  یکی از برکتها و نعمت های خداوند برای ما انسانها گوسفند است. گروهی عقیده دارند که ایران اولین سرزمین پرورش گوسفند در جهان است. سپس از این منطقه گوسفند ها به همه قسمتهای جهان پراکنده شده اند. در کشور ما بیشتر از 25 نوع و نژاد گوسفند وجود دارد. زیرا گوناگونی آب و هوا، در قسمت های مختلف کشور ما زیاد است و هر نوع گوسفندی با آب و هوای به خصوصی سازگاری دارد. به طور معمول گله داران انتظار دارند که گوسفندان همه نوع محصولی مثل گوشت، شیر، پشم، پوشت و غیره تولید کنند. بیشتر نژادهای گوسفند هم این محصولات را تولید می کنند، اما هر نژادی در تولید یک محصول استعداد بیشتری دارد . بنابر این گوسفندان را بر این اساس تقسیم بندی می کنند.
  یک گروه از گوسفندان ایرانی، گوسفند پوستی هستند. یعنی پوست بره بسیار زیبایی را تولید می کنند. این گروه، سه نژاد مهم دارند: 1- نژاد قره گل خراسان 2- نژاد کبوده شیراز 3- نژاد زندی.

  پوست بره قره گل چه فرقی با پوست دیگر بره ها دارد ؟
  به طور معمول در همه نژاد های گوسفند، موهای روی پوست بره هایی که تازه به دنیا آمده اند، دارای پیچیدگی و حتی گل هایی است. تعدادی از این نوع پوست ها هم وارد بازار تجارت می شود. اما پوست بره قره گل ویژگی هایی دارد که در پوست بره های دیگر دیده نمی شود.پوست بره قره گل پر پیچ و گل است. در پوست این نوع بره، موها طوری قرار گرفته اند و به هم تابیده اند که نقش و نگارهایی را روی پوست بوجود می آورند. به علاوه کشش موو درخشندگی و زیبایی پوست در این بره ها با نژادهای دیگر به طور کلی فرق می کند. به همین سبب از سالهای دور تا کنون، تجارت پر سود پوست بره قره گل در تمام جهان وجود داشته است. پوست بره قره گل ارزش زیادی دارد. کشورهای اصلی تولید کننده پوست این نوع بره ایران، افغانستان و ازبکستان هستند. به دلیل ارزشمندی این نوع پوست جدود 50 کشور دیگر هم چند سال است که در حال پرورش این نژاد هستند.نکته: موهای روی پوست بره های قره گل، نظم به هم پیچیدگی و درخشندگی به خصوص و زیبایی دارد.

  ویژگی های یک گوسفند قره گل خوب
  هر دامدار برای انتخاب گوسفند باید از ویژگی های آن نژاد آگاهی داشته باشد. گوسفند اصیل قره گل که با نژاد دیگری آمیخته نشده باشد، یعنی آنرا (دوبر ) نکرده باشند، این ویژگی ها را دارد:
  § تا حدودی درشت اندام با بدنی کشیده و دست ها و پاهای نازک، بلند، کشیده و خشک است.
  § سر آن معمولاً کشیده است و برجستگی کمی روی پیشانی و بینی دارد.
  § گوشها پهن، دراز و آویخته است.
  §به جای دنبه، دارای دم پهنی است و انتهای آن حالت برگشته دارد.
  §در این نژاد، قوچ ها شاخدار میشها بدون شاخ هستند.

  رنگ بدن گوسفند قره گل
  رنگ اصلی گوسفندان قره گل از زمانی که بره هستند، مشخص است. بیشتر گوسفندان قره گل خراسان، سیاه رنگ هستند که به آنها (طوس) هم گفته می شود. تعداد بسیار کمی از آنها به رنگ خاکستری یا (چال) و قهوه ای یا (سور) دیده می شوند. بره های قره گل سیاه از تولد تا حدود یک سالگی، سیاه یکدست هستند. با بالا رفتن سن، رنگ تنه کم کم خاکستری می شود. بعد از دو سالگی، سیاهی رنگ فقط در ناحیه سر و انتهای دست و پا باقی می ماند.

  منطقه پرورش گوسفندان قره گل
  گوسفند قره گل، دام بسیار مقاوم و پر تحرکی است. منطقه های پرورش این گوسفند، دشت خشک و گرمی است که مقدار بارندگی در آنجا کمتر از 250 میلی متر در سال باشد. این گوسفندان می توانند در تابستان در گرمای 45 درجه سانتی گراد در مراتع چرا کنند و در زمستان هم تا 30 درجه سانتی گراد زیر صفر سرما را تحمل کنند. گوسفندان قره گل می توانند در مراتع های فقیر که کم علوفه هستند، چرا کنند.
  به طور کلی محل زندگی و پرورش گوسفند قره گل، منطقه های گرم و سوزان، صحراهای کم آب و علف با رطوبت بسیار کم است. این منطقه زمستانهای سرد ویا یخبندانی دارند. منطقه پرورش قره گل سیاه در ایران، در شمال شرق استان خراسان در منطقه سرخس است. این منطقه دنباله صحرای خشک و بی آب و علف قره قوم است.
  نکته: گوسفند قره گل در منطقه های کم آب و علف، گرم و سوزان، پرورش پیدا می کند.

  پرورش پوست مناسب در بره قره گل
  گله داران عزیز، مرغوب بودن و زیبایی پوست بره قره گل به خالص بودن گله بستگی دارد. به علاوه، خصوصیت هایی که از پدر و مادر بره می رسد نیز در مرغوب بودن و زیبایی پوست نقش زیادی دارد. بهترین پوست آنهایی هستند که نازک، درخشنده و دارای موهای کوتاه و گلهای مرتب باشند. رنگ پوست هم در قیمت آن بسیار موثر است. پوست هایی که رنگ های طلایی، نقره ای و رنگ های گوناگون دیگر هستند، ارزش بیشتری دارند. برای بدست آوردن پوست با گلهای مناسب، بره های نوزاد را تا دو سه روز پس از تولد ذبح می کنند. زیرا با بزرگ شدن بره کم کم گلها شکفته و باز می شوند. درنتیجه زیبایی خود را از دست می دهند.
  نکته :بهترین پوست بره قره گل، پوستی است که نازک، دارای موهای کوتاه و گلهای مرتب و درخشنده باشد.

  چه کار کنیم تا یک گله قره گل مناسب داشته باشیم؟
  دامدار گرامی، برای داشتن یک گله مناسب، ابتدا باید کار خالص کردن گله را انجام دهید. برای این کار، تمام میشهای دوبر و آنهایی که شکل ظاهری قره گل را ندارند از گله خارج کنید. به علاوه گوسفندان پیر، بیمار و قصر را باید از گله خارج کرده و فروخته شوند. کار بعدی، انتخاب قوچهای اصلاح شده خوب برای جفتگیری با میشها ی گله است. زیرا قوچ قره گل اصلاح شده، بره هایی با پوست های مرغوب تولید می کند. گله داران با سابقه، بره های نر با پوست زیبا و مرغوب را انتخاب و نگهداری می کنند. یا از گله های دیگر می خرند. به این ترتیب، بعد ها از این بره ها در بارور ساختن گله استفاده می کنند. ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند قره گل در شهرستان سرخس، بهترین قوچها و شیشک های اصلاح شده را تولید می کند. این ایستگاه بهترین گوسفند قره گل را در اختیار گله داران قرار دهد.نکته: قوچهایی که برای بارور ساختن کله انتخاب می شوند، نقش مهمی در اصلاح نژاد گوسفندان دارند.


 9. #109
  اخراجی موقت
  رشته
  مهندسی کشاورزی
  مقطع
  دانشجوی فوق لیسانس
  تاريخ عضويت
  2011/6
  محل سكونت
  کنارسواحل زیبای خزربابلسر
  امتیاز
  5599
  پست ها
  2,224

  پيش فرض

  به گوسفندان اهمیت بدهید.
  با استفاده از مطالبی که گفتیم، می توانید یک گله بسیار خوب قره گل داشته باشید. برای این که گوسفندان گله شما تولید مناسبی داشته باشند، باید سالم نگهداری شوند. می دانید که انگل های خارجی وداخلی به گوسفندان آسیب های زیادی وارد می کنند. در نتیجه تولید آنها کم می شود. با مشورت دامپزشکی منطقه در زمان مناسب به گوسفندان، داروهای ضد انگل بدهید. برای از بین بردن انگلهای خارجی هم برای دام ها از حمام ضد کنه استفاده کنید. با تزریق واکسن از برخی بیماریها مانند بروسلوز، آبله، پرخوری، سیاه زخم و تب برفکی می توان پیشگیری کرد.
  نکته: پیشگیری بهتر از درمان است. واکسن های لازم را با مشورت دامپزشکی به گوسفندان تزریق کنید.

  خلاصه مطالب:
  § ایران اولین سرزمین پرورش گوسفند در جهان بوده است.
  § بیشتر از بیست و پنج نژاد در کشور ما وجود دارد.
  § گوناگونی آب و هوا در کشور ما وجود دارد.
  § گوناگونی آب و هوا در کشور ما باعث شده که نژادهای مختلف گوسفند داشته باشیم.
  § گوسفندان پوستی کشور، قره گل خراسان، کبوده شیراز و زندی هستند.
  § موهای روی پوست بره قره گل دارای نظم، به هم پیچیدگی، درخشندگی، نقش و نگار و گلهای زیبایی است.
  § در گوسفند قره گل، دست و پا ظریف و نازک، بدن کشده و دم کوتاه است.
  § رنگ بدن در بره قره گل سیاه است و هرچه سن بالا می رود خاکستری می شود.
  § پوست های رنگی قره گل ارزش بیشتری دارند.
  § منطقه پرورش گوسفند قره گل، منطقه های بیابانی و کم آب و علف است.
  § پوست مرغوب بره قره گل نازک، درخشنده، با موهای کوتاه و گلهای مرتب است.
  § با استفاده از قوچهای اصلاح شده قره گل بره های بهتر به دست می آید.
  § تزریق واکسن در زمان مناسب به گوسفندان، موجب پیشگیری از بیماریها می شود.

  نکته های مفید:
  § پوست بره قره گل نظم، درخشندگی و نقش و نگار زیبایی دارد.
  § گوسفند قره گل در بیابان های کم آب و علف پرورش می یابد.
  § با استفاده از قوچ های اصلاح شده قره گل، بره های بهتری به دست می آید.
  § پوستهای رنگی بره قره گل ارزش بیشتری دارد.
  § برای داشتن گله مناسب، به سلامتی و تغذیه گوسفندان خود اهمیت بدهید.
  § تزریق واکسن در زمان مناسب، موجب پیشگیری از بیماری ها می شود.
  § گوسفندان قره گل به رنگ های سیاه، خاکستری و قهوه ای هستند.
  § گوسفندان قره گل در برابر سرما و گرما مقاوم هستند.

 10. #110
  اخراجی موقت
  رشته
  مهندسی کشاورزی
  مقطع
  دانشجوی فوق لیسانس
  تاريخ عضويت
  2011/6
  محل سكونت
  کنارسواحل زیبای خزربابلسر
  امتیاز
  5599
  پست ها
  2,224

  پيش فرض محاسن و معایب پرورش گوسفند

  شناخت پرورش گوسفند و اهمیت آن

  بدون شک کوچکی جثه، قابلیت رام شدن و بهره دهی زیاد از نقطه نظر تولید گوشت، شیر و پشم وسایر فرآورده های آن باعث شده است که نظر انسان به این حیوان جلب گردد. در ایران علوفه مراتع متغییر است و گوسفندان همانند شتر مواد لازم را در بدن خود به صورت دنبه و دیگر مواد ذخیره می کند. به خاطر مسایل مذهبی و اهمیت قربانی کردن، گوشت گوسفند در درجه اول و دیگر فرآورده های آن در درجه دوم اهمیت قرار دارد.
  به علت عدم آگاهی گوسفندداران ایرانی اغلب گوسفندان ایرانی اصالت خود را از دست داده و به صورت ناخالص در آمده اند.
  دامنه های سلسله جبال زاگرس در جنوب غربی و مرکز و سلسله جبال البرز در شمال ایران مناطق مناسبی برای پرورش گوسفند در ایران هستند.

  محاسن و معایب پرورش گوسفند

  محاسن:
  1. گوسفند یک حیوان نسبتاً خوش بنیه ای است که آب و هوای متغییر و خشک را تحمل می کند و با فقیرترین علوفه و غذل ها را رشد خود ادامه می دهد.
  2. بوسیله گوسفند می توان زمین های نا مرغوبی که برای کشت و زرع مناسب نیست با ایجاد مرتع مصنوعی مورد استفاده قرار داد.
  3. گوسفند در مقایسه با سایر دام ها به جیره نگهداری کمتری احتیاج دارد و بیشتر غذایی را که دریافت می کند صرف تولید رشد و نمو خود مینماید. به همین سبب در بیشتر کشورهای دنیا از نقطه نظر اقتصادی در رتبه اول قرار دارد.
  4. انواع فرآورده های گوسفند را در تمام طول سال می توان به بازار عرضه کرد، به همین جهت دامدار کمتر با مشکلات مالی مواجه می شود.
  5. برگشت سرمایه نسبتاً سریع است، به عنوان مثال بره را در 3 ماهگی یعنی 8 ماه پس از آبستنی می توان فروخت.
  6. عادت گوسفند از نظر دفع فضولات و به ویژه در نقاط مرتفع چراگاه و مرتع از نظر تقویت و کود دهی خاک مورد توجه و اهمیت است.
  7. پشم حاصله را می توان به راحتی انبار کرد و در زمان مناسب به بازار عرضه کرد یا به مسافت های دور فرستاد.
  8. چربی خالص پشم (لالولین) که از پساب حاصله از شستشوی پشم به وسیله روش های شیمیایی جدا می گردد به عنوان مخلوط کننده کرم های آرایشی و طبی استفاده می گردد.

  معایب:
  1. گوسفند معمولاً از نظر حیوانات مهاجم به ویژه سگ و گرگ در معرض مخاطره است.
  2. گوسفند در برابر آسیب ها و بیماری ها و به ویژه عوارض انگلی نسبت به سایر دامها بیشتر حساس است.
  3. حرفه چوپانی از نظر اجتماعی چندان چشمگیر نیست و به همین جهت سیستم چوپانی پرورش گوسفند معمولاً با کمبود افراد مجرب مواجه است.
  4. الیاف مصنوعی که از ترکیبات شیمیایی و رزین تولید می شود می تواند به عنوان ماده جایگزین پشم با آن رقابت نماید.

صفحه 11 از 20 نخستنخست ... 789101112131415 ... آخرينآخرين

تاپیک های مشابه

 1. پاسخ ها: 313
  آخرین ارسال: 2015/5/11, 04:27 PM
 2. [ pdf & ppt] پي دي اف و پاورپوینت هاي علوم دامي
  توسط milad gholami در تالار علوم دامی
  پاسخ ها: 58
  آخرین ارسال: 2014/12/31, 01:40 PM
 3. پاسخ ها: 25
  آخرین ارسال: 2011/7/04, 09:32 PM
 4. رشته هاي علوم اقتصاد
  توسط jafari5259 در تالار دانشگاه پیام نور
  پاسخ ها: 0
  آخرین ارسال: 2008/1/08, 12:55 PM
 5. ๑۩۞۩๑ دانستنی های مفید در روانشناسی ๑۩۞۩๑
  توسط پیرجو در تالار روانشناسی
  پاسخ ها: 3
  آخرین ارسال: 2007/10/12, 08:21 PM

برچسب های اين تاپیک

ثبت اين صفحه

ثبت اين صفحه

قوانين ارسال

 • شما نمی‌توانيد تاپيک جديد ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانيد پاسخ ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانید فایل ضمیمه ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانيدنوشته‌های خود را ويرايش كنيد
 •