بسمعه تعالی
کلیه نرم افزارهای مهندسی نفت با قیمت بسیار مناسب عرضه میگردد.
آخرین ورژن از تمامی نرم افزارهای مهندسی نفت، مهندسی مخازن، اکتشاف، ژؤفیزیک، حفاری، بهره برداری و رشته های مرتبط برای دانشجویان و مهندسان موجود میباشد:
جهت اطلاع بیشتر از طریق ارسال ایمیل یا با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
09376047491
[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

لیست آخرین نرم افزارهای موجود:
1PETREL (2008 - 2009)
2 - ECLIPSE (2008 - 2009)
3 - Merak 2009

4 - IPM 7،1 - 2009
5 - CMG (2007 - 2008)
6 - COUGAR (2008)

7 - ECRIN (2008)
8 - GEOCAL
9 - GEOLOG 6،7

10 - 2D MOVE 2009
11 - FLARESIM
12 - HAIN PVT

13 - FRACCADE KIT
14 - IHS - Powerful GIS Desktop Tool to Map، View and Analyze - Probe™ Probe 4،6،1
15 - FORGAS Version 13017 - VMG

16 - MERAK 4،2
17 - NEURA SUITE
18 - DRILLWORKS - PORE PRESSURE

19 - INTERACTIVE PETROPHYSICS 3،5،1،6
20 - PIPE FLOW 2009
21 - OFM 2009،1

22 - OLGA 6،0
23 - PVTSIM (18 - 16،2)
24 - OMNI V8

25 - PANSYSTEM 3،4 2007
26 - PETROMODE 11
27 - PIPEPHASE 9،1

28 - PIPESIM 2008
29 - POWERLOG 2008
30 - PRESAGE PRESSURE SOFTWARE

31 - PVELITE (2008 - 2009)
32 - Quick Drilling Calculations
33 - RISK PLOT 2007

34 - RMS 9،0،7 (2008 - 2009)
35 - ROCKWARE (ROCK WORKS) 2009
36 - SCHLUMBERGER WELL PERFORMANCE
ANALYSIS SOFTWARE

37 - SURFER 9،1
38 - TANK (3،5 - - 3،1)
39 - WELL TESTING SOFTWARES "Fekete Applications" 2009

40 - WELL FLOW 2008
41 - DRILLING OFFICE 2006
42 - PIPEFLOW EXPERT 2009

43 - TECPLOT 2009
44 - PIPE DATA PRO.
45 - Reaction. Design. Chemkin. Pro. v 15083

46 - CLARITAS V،5،2،1 2680
47 - FRACPRO PT 2007
48 - IHS Petra

49 - Paradigm Interpret 2008 (Well test Interprettaion)
50 - Reservoir Evaluation Software (REP) . V،5
51 - TechLog 2008

52 - PetroLog 2008
53 - Tecplot 2009
54 - Well Control - Assitant Programs

55 - Landmark Geographics 2007
56 - Petrolog
57 - Drilling Toolbox

58 - Pipe SUPPORT PRO 3،1
59 - Coiled Tubing Job Design - CERBERUS
60 - Petroleum ToolBOX

61 - GeoSoft Oasis Montaj V7،0
62 - Crystall Ball Professional
63 - ORACLE 8 - 9

64 - Thermoflow 18
65 - CoadCadworks2009

Updated information will be added as soon as possible possible

مشاوره جهت انجام پروژه های دانشجویی توسط کارشناسان ارشد مهندسی نفت پذیرفته میشود.