سلام آقای مهندس
اینکه شرکت کنندگان خبر نداشتن قرصی که خورده اند حاوی زنجبیل بوده یا نه طعم زنجبیل که مشخصه