نتایح جستجو

  1. T

    معرفی روش تحقیق کیفی

    معرفی روش تحقیق کیفیمعرفی روش تحقیق کیفی | گروه تحقیقاتی طلوع شما به عنوان یک محقق می‌توانید گستره‌ای متنوع از روش‌های خاصی را به‌کار گیرید که هر یک پیش‌فرض‌های و هدف های متفاوتی دارند. یکی از این روش‌ها پژوهش کیفی است. شما به عنوان یک محقق می‌توانید گستره‌ای متنوع از روش‌های خاصی را به‌کار...
بالا