نتایح جستجو

 1. LOOFAN

  از انسانها غمی به دل نگیر ؛ زیرا خود نیز غمگین اند با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند زیرا به...

  از انسانها غمی به دل نگیر ؛ زیرا خود نیز غمگین اند با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود شک دارند؛ پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند...!
 2. LOOFAN

  از انسانها غمی به دل نگیر ؛ زیرا خود نیز غمگین اند با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند زیرا...

  از انسانها غمی به دل نگیر ؛ زیرا خود نیز غمگین اند با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود شک دارند؛ پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند...!
 3. LOOFAN

  خدایا... دریافته ام کسی که میگوید "برایم دعا کن" از روی عادت نمیگوید : کم آورده است... دخل...

  خدایا... دریافته ام کسی که میگوید "برایم دعا کن" از روی عادت نمیگوید : کم آورده است... دخل و خرجش دیگر باهم نمیخواند... صبرش تمام شده است... ولی دردهایش هنوز باقی مانده است... و چقدر دردناک است شنیدن جمله "برایم دعا کن" خدایا دستش بگیر ... هنوز هم به معجزه کرامتت ایمان دارد...
 4. LOOFAN

  خدایا... دریافته ام کسی که میگوید "برایم دعا کن" از روی عادت نمیگوید : کم آورده است... دخل...

  خدایا... دریافته ام کسی که میگوید "برایم دعا کن" از روی عادت نمیگوید : کم آورده است... دخل و خرجش دیگر باهم نمیخواند... صبرش تمام شده است... ولی دردهایش هنوز باقی مانده است... و چقدر دردناک است شنیدن جمله "برایم دعا کن" خدایا دستش بگیر ... هنوز هم به معجزه کرامتت ایمان دارد...
 5. LOOFAN

  گاهی اوقات یــــاد بعضی هـــــا ... ناخوداگاه لـــــبخندی روی لبانت مینشاند چقدر زیباست این...

  گاهی اوقات یــــاد بعضی هـــــا ... ناخوداگاه لـــــبخندی روی لبانت مینشاند چقدر زیباست این لبخند ها ... و چه دوست داشتنی اند این بعضی ها ...
 6. LOOFAN

  گاهی اوقات یــــاد بعضی هـــــا ... ناخوداگاه لـــــبخندی روی لبانت مینشاند چقدر زیباست این...

  گاهی اوقات یــــاد بعضی هـــــا ... ناخوداگاه لـــــبخندی روی لبانت مینشاند چقدر زیباست این لبخند ها ... و چه دوست داشتنی اند این بعضی ها ...
 7. LOOFAN

  گاهی اوقات یــــاد بعضی هـــــا ... ناخوداگاه لـــــبخندی روی لبانت مینشاند چقدر زیباست این...

  گاهی اوقات یــــاد بعضی هـــــا ... ناخوداگاه لـــــبخندی روی لبانت مینشاند چقدر زیباست این لبخند ها ... و چه دوست داشتنی اند این بعضی ها ...
 8. LOOFAN

  گاهی اوقات یــــاد بعضی هـــــا ... ناخوداگاه لـــــبخندی روی لبانت مینشاند چقدر زیباست این...

  گاهی اوقات یــــاد بعضی هـــــا ... ناخوداگاه لـــــبخندی روی لبانت مینشاند چقدر زیباست این لبخند ها ... و چه دوست داشتنی اند این بعضی ها ...
 9. LOOFAN

  سلام . خوبی دوست مهربان ؟ ببخشید من چند وقتی کلا این نزدیکیا نبودم . از یاد من نرفتی . خودت چطوری ؟

  سلام . خوبی دوست مهربان ؟ ببخشید من چند وقتی کلا این نزدیکیا نبودم . از یاد من نرفتی . خودت چطوری ؟
 10. LOOFAN

  وابستگی یعنی میخواهمت چون مفیدی دلبستگی یعنی میخواهمت حتی اگر مفید نباشی . . .

  وابستگی یعنی میخواهمت چون مفیدی دلبستگی یعنی میخواهمت حتی اگر مفید نباشی . . .
 11. LOOFAN

  وابستگی یعنی میخواهمت چون مفیدی دلبستگی یعنی میخواهمت حتی اگر مفید نباشی . . .

  وابستگی یعنی میخواهمت چون مفیدی دلبستگی یعنی میخواهمت حتی اگر مفید نباشی . . .
 12. LOOFAN

  وابستگی یعنی میخواهمت چون مفیدی دلبستگی یعنی میخواهمت حتی اگر مفید نباشی . . .

  وابستگی یعنی میخواهمت چون مفیدی دلبستگی یعنی میخواهمت حتی اگر مفید نباشی . . .
 13. LOOFAN

  وابستگی یعنی میخواهمت چون مفیدی دلبستگی یعنی میخواهمت حتی اگر مفید نباشی . . .

  وابستگی یعنی میخواهمت چون مفیدی دلبستگی یعنی میخواهمت حتی اگر مفید نباشی . . .
 14. LOOFAN

  وابستگی یعنی میخواهمت چون مفیدی دلبستگی یعنی میخواهمت حتی اگر مفید نباشی . . .

  وابستگی یعنی میخواهمت چون مفیدی دلبستگی یعنی میخواهمت حتی اگر مفید نباشی . . .
 15. LOOFAN

  وابستگی یعنی میخواهمت چون مفیدی دلبستگی یعنی میخواهمت حتی اگر مفید نباشی . . .

  وابستگی یعنی میخواهمت چون مفیدی دلبستگی یعنی میخواهمت حتی اگر مفید نباشی . . .
 16. LOOFAN

  وابستگی یعنی میخواهمت چون مفیدی دلبستگی یعنی میخواهمت حتی اگر مفید نباشی . . .

  وابستگی یعنی میخواهمت چون مفیدی دلبستگی یعنی میخواهمت حتی اگر مفید نباشی . . .
 17. LOOFAN

  به روز اول هر سال چون دلم نگریست ، نه گریه کرد و نه خندید، بل به خنده گریست ...

  به روز اول هر سال چون دلم نگریست ، نه گریه کرد و نه خندید، بل به خنده گریست ... چگونه ام نتوان گفت این کسی داند ، که زار زار بخندید و قاه قاه گریست ... از این که سال نو آمد پیام زندگی است ، از این که سال کهن شد نشان رهسپری ست ...
 18. LOOFAN

  به روز اول هر سال چون دلم نگریست ، نه گریه کرد و نه خندید، بل به خنده گریست ...

  به روز اول هر سال چون دلم نگریست ، نه گریه کرد و نه خندید، بل به خنده گریست ... چگونه ام نتوان گفت این کسی داند ، که زار زار بخندید و قاه قاه گریست ... از این که سال نو آمد پیام زندگی است ، از این که سال کهن شد نشان رهسپری ست ...
 19. LOOFAN

  به روز اول هر سال چون دلم نگریست ، نه گریه کرد و نه خندید، بل به خنده گریست ...

  به روز اول هر سال چون دلم نگریست ، نه گریه کرد و نه خندید، بل به خنده گریست ... چگونه ام نتوان گفت این کسی داند ، که زار زار بخندید و قاه قاه گریست ... از این که سال نو آمد پیام زندگی است ، از این که سال کهن شد نشان رهسپری ست ...
 20. LOOFAN

  به روز اول هر سال چون دلم نگریست ، نه گریه کرد و نه خندید، بل به خنده گریست ...

  به روز اول هر سال چون دلم نگریست ، نه گریه کرد و نه خندید، بل به خنده گریست ... چگونه ام نتوان گفت این کسی داند ، که زار زار بخندید و قاه قاه گریست ... از این که سال نو آمد پیام زندگی است ، از این که سال کهن شد نشان رهسپری ست ...
بالا