نتایح جستجو

  1. S

    لطفا کمک!

    موضوع پروژم انجام تکمیل ضد میکروب پایدار با استفاده از beta cyclo dextrine است. باید نسخه ازمایشو پیدا کنم من شنیدم دکتر مجید منتظر اینو انجام داده توروخدا اگه کسی میدونه نسخه رو از کجا گیر بیارم بهم بگه
بالا