نتایح جستجو

 1. adrineh

  براش دعا کنین وضع خیلی بدی داره

  با سلام خدمت همه ی دوستان من یکی از دوستان ادوارد هستم که این وظیفه ی سنگین بر عهده ی من گذاشته شد متاسفانه خود ادوارد و دوست عزیزش که بیمار بود ، هر دو عمرشونو دادن به شما... از همتون ممنونیم که واسه دوستش که دوست ما هم بود دعا کردین ادوارد و دوستش دیگه پیشمون نیستن همتون رو دوست داشت و به خدا...
 2. adrineh

  دوستان من با کسی شوخی ندارم خودم هم عزادارم اگه این موضوع رو بهتون اطلاع دادم خواست ادوارد از من...

  دوستان من با کسی شوخی ندارم خودم هم عزادارم اگه این موضوع رو بهتون اطلاع دادم خواست ادوارد از من بود وقتی دوستش از دنیا رفت دوباره سکته کرد ولی اینبار دیگه از پیشمون رفت همیشه همیگفت که اگه دوستش بره اونم باهاش میره ولی هیچکس حرفشو باور نمیکرد اون از مرگش خبر داشت... واقعیت داره نه ادوارد و نه...
 3. adrineh

  دوستان من با کسی شوخی ندارم خودم هم عزادارم اگه این موضوع رو بهتون اطلاع دادم خواست ادوارد از من...

  دوستان من با کسی شوخی ندارم خودم هم عزادارم اگه این موضوع رو بهتون اطلاع دادم خواست ادوارد از من بود وقتی دوستش از دنیا رفت دوباره سکته کرد ولی اینبار دیگه از پیشمون رفت همیشه همیگفت که اگه دوستش بره اونم باهاش میره ولی هیچکس حرفشو باور نمیکرد اون از مرگش خبر داشت... واقعیت داره نه ادوارد و نه...
 4. adrineh

  دوستان من با کسی شوخی ندارم خودم هم عزادارم اگه این موضوع رو بهتون اطلاع دادم خواست ادوارد از من...

  دوستان من با کسی شوخی ندارم خودم هم عزادارم اگه این موضوع رو بهتون اطلاع دادم خواست ادوارد از من بود وقتی دوستش از دنیا رفت دوباره سکته کرد ولی اینبار دیگه از پیشمون رفت همیشه همیگفت که اگه دوستش بره اونم باهاش میره ولی هیچکس حرفشو باور نمیکرد اون از مرگش خبر داشت... واقعیت داره نه ادوارد و نه...
 5. adrineh

  دوستان من با کسی شوخی ندارم خودم هم عزادارم اگه این موضوع رو بهتون اطلاع دادم خواست ادوارد از من...

  دوستان من با کسی شوخی ندارم خودم هم عزادارم اگه این موضوع رو بهتون اطلاع دادم خواست ادوارد از من بود وقتی دوستش از دنیا رفت دوباره سکته کرد ولی اینبار دیگه از پیشمون رفت همیشه همیگفت که اگه دوستش بره اونم باهاش میره ولی هیچکس حرفشو باور نمیکرد اون از مرگش خبر داشت... واقعیت داره نه ادوارد و نه...
 6. adrineh

  با سلام خدمت همه ی دوستان من یکی از دوستان ادوارد هستم که این وظیفه ی سنگین بر عهده ی من گذاشته...

  با سلام خدمت همه ی دوستان من یکی از دوستان ادوارد هستم که این وظیفه ی سنگین بر عهده ی من گذاشته شد متاسفانه خود ادوارد و دوست عزیزش که بیمار بود ، هر دو عمرشونو دادن به شما... ادوارد و دوستش دیگه پیشمون نیستن همتون رو دوست داشت و به خدا سپرد روح هر دوشون شاد... [IMG]
 7. adrineh

  آقا حمید ادوارد گفت بهتون بگم راهتونو تو مسئولیتی که بر عهده ی شما گذاشته شده پیدا میکنین من...

  آقا حمید ادوارد گفت بهتون بگم راهتونو تو مسئولیتی که بر عهده ی شما گذاشته شده پیدا میکنین من نمیدونم جریان چیه فقط بهم گفت حتما پیگیر مسئله ای که بر عهده ی شما گذاشته باشین و همچنین گفت که قوی باشین و همیشه به خدا توکل کنین و هیچوقت نا امید نشین گفت متاسفه که تنهاتون میزاره و جمله ی معروفش که...
 8. adrineh

  با سلام خدمت همه ی دوستان من یکی از دوستان ادوارد هستم که این وظیفه ی سنگین بر عهده ی من گذاشته...

  با سلام خدمت همه ی دوستان من یکی از دوستان ادوارد هستم که این وظیفه ی سنگین بر عهده ی من گذاشته شد متاسفانه خود ادوارد و دوست عزیزش که بیمار بود ، هر دو عمرشونو دادن به شما... ادوارد و دوستش دیگه پیشمون نیستن همتون رو دوست داشت و به خدا سپرد روح هر دوشون شاد... [IMG]
 9. adrineh

  با سلام خدمت همه ی دوستان من یکی از دوستان ادوارد هستم که این وظیفه ی سنگین بر عهده ی من گذاشته...

  با سلام خدمت همه ی دوستان من یکی از دوستان ادوارد هستم که این وظیفه ی سنگین بر عهده ی من گذاشته شد متاسفانه خود ادوارد و دوست عزیزش که بیمار بود ، هر دو عمرشونو دادن به شما... ادوارد و دوستش دیگه پیشمون نیستن همتون رو دوست داشت و به خدا سپرد روح هر دوشون شاد... [IMG]
 10. adrineh

  با سلام خدمت همه ی دوستان من یکی از دوستان ادوارد هستم که این وظیفه ی سنگین بر عهده ی من گذاشته...

  با سلام خدمت همه ی دوستان من یکی از دوستان ادوارد هستم که این وظیفه ی سنگین بر عهده ی من گذاشته شد متاسفانه خود ادوارد و دوست عزیزش که بیمار بود ، هر دو عمرشونو دادن به شما... ادوارد و دوستش دیگه پیشمون نیستن همتون رو دوست داشت و به خدا سپرد روح هر دوشون شاد... [IMG]
 11. adrineh

  دوستان من با کسی شوخی ندارم خودم هم عزادارم اگه این موضوع رو بهتون اطلاع دادم خواست ادوارد از من...

  دوستان من با کسی شوخی ندارم خودم هم عزادارم اگه این موضوع رو بهتون اطلاع دادم خواست ادوارد از من بود وقتی دوستش از دنیا رفت دوباره سکته کرد ولی اینبار دیگه از پیشمون رفت همیشه همیگفت که اگه دوستش بره اونم باهاش میره ولی هیچکس حرفشو باور نمیکرد اون از مرگش خبر داشت... واقعیت داره نه ادوارد و نه...
 12. adrineh

  با سلام خدمت همه ی دوستان من یکی از دوستان ادوارد هستم که این وظیفه ی سنگین بر عهده ی من گذاشته...

  با سلام خدمت همه ی دوستان من یکی از دوستان ادوارد هستم که این وظیفه ی سنگین بر عهده ی من گذاشته شد متاسفانه خود ادوارد و دوست عزیزش که بیمار بود ، هر دو عمرشونو دادن به شما... ادوارد و دوستش دیگه پیشمون نیستن همتون رو دوست داشت و به خدا سپرد روح هر دوشون شاد... [IMG]
 13. adrineh

  با سلام خدمت همه ی دوستان من یکی از دوستان ادوارد هستم که این وظیفه ی سنگین بر عهده ی من گذاشته...

  با سلام خدمت همه ی دوستان من یکی از دوستان ادوارد هستم که این وظیفه ی سنگین بر عهده ی من گذاشته شد متاسفانه خود ادوارد و دوست عزیزش که بیمار بود ، هر دو عمرشونو دادن به شما... ادوارد و دوستش دیگه پیشمون نیستن همتون رو دوست داشت و به خدا سپرد روح هر دوشون شاد... [IMG]
 14. adrineh

  با سلام خدمت همه ی دوستان من یکی از دوستان ادوارد هستم که این وظیفه ی سنگین بر عهده ی من گذاشته...

  با سلام خدمت همه ی دوستان من یکی از دوستان ادوارد هستم که این وظیفه ی سنگین بر عهده ی من گذاشته شد متاسفانه خود ادوارد و دوست عزیزش که بیمار بود ، هر دو عمرشونو دادن به شما... ادوارد و دوستش دیگه پیشمون نیستن همتون رو دوست داشت و به خدا سپرد روح هر دوشون شاد... [IMG]
 15. adrineh

  با سلام خدمت همه ی دوستان من یکی از دوستان ادوارد هستم که این وظیفه ی سنگین بر عهده ی من گذاشته...

  با سلام خدمت همه ی دوستان من یکی از دوستان ادوارد هستم که این وظیفه ی سنگین بر عهده ی من گذاشته شد متاسفانه خود ادوارد و دوست عزیزش که بیمار بود ، هر دو عمرشونو دادن به شما... ادوارد و دوستش دیگه پیشمون نیستن همتون رو دوست داشت و به خدا سپرد روح هر دوشون شاد... [IMG]
 16. adrineh

  با سلام خدمت همه ی دوستان من یکی از دوستان ادوارد هستم که این وظیفه ی سنگین بر عهده ی من گذاشته...

  با سلام خدمت همه ی دوستان من یکی از دوستان ادوارد هستم که این وظیفه ی سنگین بر عهده ی من گذاشته شد متاسفانه خود ادوارد و دوست عزیزش که بیمار بود ، هر دو عمرشونو دادن به شما... ادوارد و دوستش دیگه پیشمون نیستن همتون رو دوست داشت و به خدا سپرد روح هر دوشون شاد... [IMG]
 17. adrineh

  با سلام خدمت همه ی دوستان من یکی از دوستان ادوارد هستم که این وظیفه ی سنگین بر عهده ی من گذاشته...

  با سلام خدمت همه ی دوستان من یکی از دوستان ادوارد هستم که این وظیفه ی سنگین بر عهده ی من گذاشته شد متاسفانه خود ادوارد و دوست عزیزش که بیمار بود ، هر دو عمرشونو دادن به شما... ادوارد و دوستش دیگه پیشمون نیستن همتون رو دوست داشت و به خدا سپرد روح هر دوشون شاد... [IMG]
 18. adrineh

  با سلام خدمت همه ی دوستان من یکی از دوستان ادوارد هستم که این وظیفه ی سنگین بر عهده ی من گذاشته...

  با سلام خدمت همه ی دوستان من یکی از دوستان ادوارد هستم که این وظیفه ی سنگین بر عهده ی من گذاشته شد متاسفانه خود ادوارد و دوست عزیزش که بیمار بود ، هر دو عمرشونو دادن به شما... ادوارد و دوستش دیگه پیشمون نیستن همتون رو دوست داشت و به خدا سپرد روح هر دوشون شاد... [IMG]
 19. adrineh

  با سلام خدمت همه ی دوستان من یکی از دوستان ادوارد هستم که این وظیفه ی سنگین بر عهده ی من گذاشته...

  با سلام خدمت همه ی دوستان من یکی از دوستان ادوارد هستم که این وظیفه ی سنگین بر عهده ی من گذاشته شد متاسفانه خود ادوارد و دوست عزیزش که بیمار بود ، هر دو عمرشونو دادن به شما... ادوارد و دوستش دیگه پیشمون نیستن همتون رو دوست داشت و به خدا سپرد روح هر دوشون شاد... [IMG]
 20. adrineh

  با سلام خدمت همه ی دوستان من یکی از دوستان ادوارد هستم که این وظیفه ی سنگین بر عهده ی من گذاشته...

  با سلام خدمت همه ی دوستان من یکی از دوستان ادوارد هستم که این وظیفه ی سنگین بر عهده ی من گذاشته شد متاسفانه خود ادوارد و دوست عزیزش که بیمار بود ، هر دو عمرشونو دادن به شما... ادوارد و دوستش دیگه پیشمون نیستن همتون رو دوست داشت و به خدا سپرد روح هر دوشون شاد... [IMG]
بالا