Setayesh

الهی شکر
تاریخ تولد
October 11
محل سکونت
دور ها ...

امضا

هنوز در سفرم
خیال می کنم
در آب های جهان قایقی است
و من مسافر قایق، هزار ها سال است
سرود زنده ی دریانوردهای کهن را
به گوش روزنه های فصول می خوانم
و پیش می رانم
مرا سفر به کجا می برد؟


وســیع باش و ر
ʚϊɞ آ و سربزیر و سخت.

بالا