شاید شما از آن دسته افرادی باشید که از گوشی خود زیاد استفاده می کنید یا کار شما در آن...