درود بسیار برشما سرور گرامی -منهم دلم براتون تنگ شده-امادوست عزیزم مدتهاست بیماری دیابت...